Stefna félagsins

Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Á 30. fulltrúaþingi félagsins, þann 18. maí 2021, var ályktað um þau mál sem heitast brenna á sjúkraliðum og beinast að kjaramálum, bættum starfsskilyrðum, og fagráð á hjúkrunarheimilum.

Ályktun um mönnunarstefnu
30. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands leggur áherslu á að ný mönnunarstefna verði ein af grunnstoðum framtíðarsýnar samfélagsins um þróun heilbrigðiskerfisins. Fyrirsjáanleg fjölgun aldraðra og háaldraðra kallar á nýjar áherslur þar sem fela þarf stéttum í nærhjúkrun, eins og sjúkraliðum, meiri ábyrgð við stjórnun teyma og hjúkrunarmeðferða.

Þingið felur forystu félagsins að móta skýra stefnu um hlutverk sjúkraliða í nýrri mönnunarstefnu með áherslu á breyttar starfslýsingar og meiri ábyrgð í takt við aukna menntun og símenntun stéttarinnar. Forysta sjúkraliða á að taka þátt í og verða leiðandi í umræðu um mönnun heilbrigðiskerfisins til framtíðar.

Fulltrúaþingið fagnar áherslum heilbrigðisráðherra á nýja mönnunarstefnu, sem m.a. birtist í stofnun þverfaglegs landsráðs um menntun og mönnun kerfisins. Með því er komið til móts við áherslur Sjúkraliðafélagsins. Félagið beinir þeim eindregnu tilmælum til heilbrigðisráðherra að tryggja áhrif sjúkraliða á vettvangi hins nýja ráðs.

Þingið gagnrýnir að engin bindandi lágmarksviðmið eru til um mönnun einstakra starfsstétta við íslenskar heilbrigðisstofnanir þó erlendar rannsóknir sýni skýra jákvæða fylgni milli öryggis og gæða þjónustunnar og mönnunarhlutfalls hjúkrunarstétta.

Þingið vekur athygli á, og gagnrýnir, að engar íslenskar rannsóknir eða úttektir hafa verið gerðar á tengslum milli útkomu gæðavísa í úttektum og mönnunarhlutfalls sjúkraliða. Þó liggja fyrir vísbendingar um beint samband sé á milli lægri tíðni vandamála sjúklinga (RAI gæðavísar) og hærra hlutfalls sjúkraliða á hjúkrunarheimilum.

Stjórnendur heilbrigðiskerfisins, sem þjóðin vill hafa í fremstu röð, verða að geta svarað því, hvað skortur á sjúkraliðum kostar sjúklinga og aldraða í minni lífsgæðum og skattborgarana í auknum útgjöldum. Fulltrúaþingið leggur því mikla áherslu á að heilbrigðisráðherra feli nýju landsráði að óska eftir úttektum frá eftirlitsstofnunum (Embætti landlæknis, Ríkisendurskoðun) á tengslum gæða þjónustunnar og mönnunarhlufalls sjúkraliða/fagstétta við kostnað á heilbrigðisstofnunum.

Niðurstöður slíkra úttekta þarf að leggja til grundvallar við mótun stefnu um menntun og mönnun í heilbrigðisþjónustu framtíðarinnar.

Ályktun um forgangsréttinn
30. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands lýsir yfir vonbrigðum með að vaxandi brögð hafa verið á því síðustu misserin að stjórnendur virði ekki forgangsrétt sjúkraliða til sérhæfðra starfa og ráði ófaglært starfsfólk í störf þeirra.

Fulltrúaþingið felur forystu félagsins að fylgja eftir og skerpa áherslurnar á forgangsréttinn. Frá upphafi hefur rétturinn verið skýlaust varinn af löggjafanum, fyrst í lögum frá 1984 og í lögum um heilbrigðisstarfsmenn frá 2012 og reglugerðinni um sjúkraliða frá 2013.

Þingið leggur áherslu á að forgangsrétturinn er ekki einungis starfsréttur sjúkraliða sem löggilts heilbrigðisstarfsmanns, heldur einnig og ekki síður trygging sjúklinga/þjónustuþega fyrir gæðum þjónustunnar.

Skortur á sjúkraliðum verður ekki bættur með því að ráða ófaglært fólk á lægri launum í störf þeirra og rýra þannig gæði og öryggi heilbrigðisþjónustunnar. Einfaldasta og besta leiðin til að fjölga sjúkraliðum er að bæta starfskjör stéttarinnar. Heilbrigðiskerfið verður að vera samkeppnisfært um vinnuafl vel menntaðra sjúkraliða.

Það er því skýlaus krafa Sjúkraliðafélags Íslands að stjórnvöld felli brott undanþáguákvæðið í reglugerð um sjúkraliða frá 2013 með sama hætti og þegar hefur verið gert gagnvart hjúkrunarfræðingum.

Ályktun um fagráð á hjúkrunarheimilum
30. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands fagnar því að úrelt lækna- og hjúkrunarráð á heilbrigðisstofnunum hafa nú verið lögð niður. Í stað þeirra hafa ný fagráð verið stofnuð hjá öllum heilbrigðisstofnunum landsins þar sem gert er ráð fyrir þátttöku sjúkraliða.

Fulltrúaþingið fagnar því að sjúkraliðar eiga nú í fyrsta sinn í sögunni aðild að fagráði Landspítalans og annarra heilbrigðisstofnana og taka eðlilegan þátt í að móta stefnu hjúkrunar. Með því er það langvinna baráttumál stéttarinnar í höfn.

Fulltrúaþingið beinir eindreginni áskorun til stjórnvalda um að breyta nýsamþykktum lögum þannig að fagráð verði einnig sett upp á hjúkrunarheimilum. Þannig yrði til vettvangur innan þeirra fyrir sjúkraliða, og aðrar heilbrigðisstéttir, til að miðla reynslu sinni og bæta öryggi sjúklinga og auka gæði þjónustunnar.

Í nýlegum úttektum Embættis landlæknis á hjúkrunarheimilum eru dæmi um að þar starfi hvorki gæðastjórnandi né sérstök gæðastjórn. Í sumum tilvikum eru hvorki virkir verkferlar til staðar né umbótahópar til að bregðast við niðurstöðu RAI mælinga. Dæmi eru um að starfsmenn hjúkrunarheimila séu ekki upplýstir um tilvist slíkra vinnuhópa.

Þetta er óásættanlegt og kallar á að fagráð verði einnig sett upp á hjúkrunarheimilunum þar sem sjúkraliðar, ásamt öðrum fagstéttum, geta nýtt innra aðhald og lagt fram tillögur um úrbætur sem tryggja betur gæði og öryggi þjónustunnar.

Stefnumótandi ályktanir voru samþykktar samhljóða á 30. fulltrúaþingi Sjúkraliðafélags Íslands þann 18. maí 2021.


Ályktanir SLFÍ

Á fulltrúaþingum, félagsstjórnarfundum og trúnaðarmannaráðsfundum Sjúkraliðafélags Íslands hafa verið lagðar fram ályktanir sem lýsa áherslum sjúkraliða í tilteknum málefnum hverju sinni. Þær hafa þá jafnan verið ræddar og bornar upp til samþykkis eða synjunar.  Þær ályktanir sem samþykktar hafa verið á síðustu árum eru þessar:


Lög Sjúkraliðafélags Íslands

1.KAFLI – NAFN, LÖGHEIMILI OG VARNARÞING
gr.: Nafn, lögheimili og varnarþing
Félagið heitir Sjúkraliðafélag Íslands, skammstafað SLFÍ. Lögheimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Félagssvæði þess er allt landið.

2. KAFLI – MARKMIÐ OG VERKEFNI
2 gr.: Markmið félagsins og verkefni
Markmið Sjúkraliðafélags Íslands er að:

 • standa vörð um hagsmuni félagsmanna, vernda réttindi þeirra og beita sér gegn hvers konar misrétti í launagreiðslum og starfskjörum.
 • vinna að samstöðu félagsmanna og efla samheldni stéttarinnar m.a. með útgáfustarfsemi, fræðslufundum, skemmtunum og annarri félagsstarfsemi.
 • stuðla að aukinni og bættri menntun félagsmanna.
 • hvetja félagsmenn til að viðhalda hæfni sinni og auka þekkingu sína.
 • annast gerð kjarasamninga fyrir félagsmenn og standa vörð um áunnin réttindi.
 • hafa samvinnu við hliðstæð erlend samtök.
 • upplýsa og þjálfa trúnaðarmenn félagsins.
 • gæta virðingar stéttarinnar og vera málsvari hennar.
 • efla samvinnu og samstarf þeirra sem starfa við heilbrigðisþjónustu svo og annarra opinberra starfsmanna.

3. KAFLI – FÉLAGSAÐILD – ÚRSÖGN
3. gr.: Réttur til aðildar að félaginu
Sjúkraliðar sem lokið hafa námi við viðurkennda skóla, sem njóta viðurkenningar viðkomandi ráðuneytis, Embætti landlæknis og Sjúkraliðafélags Íslands. Einnig eiga rétt til aðildar að félaginu einstaklingar menntaðir í hjúkrun sem leggja má að jöfnu við sjúkraliðanám eða hluta af sjúkraliðanámi.

4. gr.: Innganga í félagið
Einstaklingur sem óskar aðildar að félaginu skal sanna stjórn félagsins réttindi sín með framlagningu leyfisbréfs útgefnu af Embætti landlæknis.

5. gr.: Fagfélagsaðild
Sjúkraliðar sem starfs síns vegna er skylt að eiga aðild að öðru stéttarfélagi, skulu hafa rétt til fagaðildar að félaginu.
Fagfélagar hafa málfrelsi, tillögu- og atkvæðisrétt í öllum málum félagsins, öðrum en þeim er varða kjara- og samningamál. Sjúkraliði sem sótt hefur um fagfélagsaðild greiðir sérstakt fagfélagsgjald árlega til félagsins sem ákveðið er á fulltrúaþingi.

6. gr.: Sjúkraliðanemar
Sjúkraliðanemum er heimilt að gerast aðilar að félaginu meðan á námi stendur. Nemar sem greiða félagsgjöld til félagsins af launum skulu njóta fyrirgreiðslu félagsins varðandi meðferð og túlkun kjarasamninga, réttindamál og félagslega þjónustu. Nemar hafa tillögu- og málfrelsi, án atkvæðisréttar um málefni félagsins.

7. gr.: Merki félagsins
Merki félagsins “blómgaður lífssproti er vex upp af tveimur hjörtum” (stílfærð mynd af hjartatvíblöðku; Listera cordata). Merkið er eign félagsins.

8. gr.: Félagsnæla
Félagsnælan er úr silfri og er eign félagsins. Sjúkraliði greiðir ákveðna upphæð í eitt skipti fyrir heimild til að bera hana. Við fráfall, úrsögn úr félaginu, eða brottvikningu úr félaginu, skal nælunni skilað til félagsins, án endurgjalds.

9. gr.: Úrsögn
Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og sendast skrifstofu félagsins. Telst viðkomandi gengin úr félaginu þremur mánuðum eftir að úrsögn barst enda sé hann skuldlaus við félagið. Þrátt fyrir úrsögn úr félaginu getur einstaklingur verið skyldugur til að greiða gjald til félagsins meðan hann tekur laun og nýtur annarra kjarasamningsbundinna réttinda samkvæmt kjarasamningi þess.

10. gr.: Brottvikning úr félaginu
Allir sem aðild eiga að félaginu, eru skyldugir að hlýða lögum þess. Félagsstjórn getur vikið aðila úr félaginu hafi hann misnotað nafn félagsins, eða orðið sekur um meiriháttar brot er varpað gæti rýrð á starfsheiður stéttarinnar eða fyrir ítrekuð brot gegn lögum félagsins, samþykktum þess eða hagsmunum. Félagsmaður á rétt á að bera ákvörðun stjórnar um brottvikningu úr félaginu undir úrskurð fulltrúaþings. Einfaldur meirihluti ógildir fyrri ákvörðun stjórnar um brottvikningu.

4. KAFLI – SVÆÐISDEILDIR
11. gr.: Svæðisdeildir

Innan Sjúkraliðafélags Íslands eru starfandi sjálfstæðar svæðisdeildir sem skiptast að meginreglu eftir heilbrigðisumdæmum.[1] Hver svæðisdeild kýs sér stjórn og fer að lögum félagsins og reglum svæðisdeilda. Nöfn og starfssvæði deildanna eru:

 • Svæðisdeild Höfuðborgarsvæðisins.
 • Svæðisdeild Suðurnesja.
 • Svæðisdeild Vesturlands.
 • Svæðisdeild Vestfjarða.
 • Svæðisdeild Norðurlands vestra – frá og með Gljúfurá að Siglufirði.
 • Svæðisdeild Norðurlands eystra – frá og með Siglufirði að og með Langanesi.
 • Svæðisdeild Austurlands.
 • Svæðisdeild Suðurlands að Vestmannaeyjum frátöldum.
 • Svæðisdeild Vestmannaeyja.

[1] Sjá viðauka I

5. KAFLI – SÉRDEILDIR
12. gr.: Deild sjúkraliða með sérnám

Deild sjúkraliða með sérnám starfar á landsvísu og vinnur að framgangi hjúkrunar og viðurkenningu á aukinni menntun sjúkraliða. Hún skal vera stjórn félagsins og nefndum til ráðgjafar. Deildin setur sér starfsreglur sem staðfestar eru af stjórn félagsins.

13.gr.: Lifeyrisdeild
Heimilt er að starfrækja innan félagsins lífeyrisdeild. Deildin starfar á landsvísu og fer að lögum félagsins. Deildin setur sér starfsreglur sem staðfestar eru af stjórn félagsins.

6. KAFLI – FULLTRÚAÞING OG HLUTVERK ÞESS
14. gr.: Fulltrúaþing

Fulltrúaþing fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Skal það haldið árlega á tímabilinu apríl – maí. Til fulltrúaþings skal boða með sannarlegum hætti a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Með fundarboðinu skulu fylgja dagskrá þingsins, reikningar félagsins fyrir liðið ár og tillögur sem verða lagðar fyrir þingið.

15. gr.: Fjöldi þingfulltrúa
Félagsstjórn Sjúkraliðafélags Íslands sendir stjórnum svæðisdeilda tilkynningu um fjölda fulltrúa á fulltrúaþing hverju sinni, á grundvelli félagatals næstliðinna áramóta. Fulltrúar skulu kosnir á aðalfundi svæðisdeildanna. Hver deild skal eiga einn fulltrúa. Þegar félagatal stendur á heilu hundraði fær deildin næsta fulltrúa sinn. Félagatal skal miða við áramót. Fulltrúar á þingi SLFÍ:

 1. Félagsstjórn. Formenn svæðisdeilda sem sæti eiga í félagsstjórn sitja fulltrúaþing án atkvæðisréttar, hafi þeir ekki verið kjörnir þingfulltrúar sinnar svæðisdeildar.
 2. Kjörnir fulltrúar deilda.
 3. Allar starfsnefndir félagsins skulu sitja fulltrúaþing, án atkvæðisréttar séu þeir ekki kjörnir fulltrúar.
 4. Fulltrúi deildar sjúkraliða með sérnám hefur málfrelsi og tillögurétt um mál er varðar deildarfélaga sérstaklega.
 5. Fulltrúi lífeyrisdeildar á rétt til setu á fulltrúaþingi með málfrelsi og tillögurétt um málefni er varðar deildarfélaga sérstaklega.
 6. Félagsmenn hafa rétt til setu á fulltrúaþingi með málfrelsi, án tillögu- eða atkvæðisréttar.

16. gr.: Tillögur félagsmanna
Félagsmaður sem koma vill á framfæri tillögum, eða vekja athygli fulltrúaþings á málefnum, skal koma erindum sínum á framfæri við stjórn viðkomandi deildar fyrir lok desembermánaðar.
Mál eða tillögur til fulltrúaþings Þurfa að berast félagsstjórn fyrir 1. febrúar. Málefni eða tillögur sem ekki hafa borist á tilsettum tíma fyrir félagsstjórn, er heimilt að leggja fyrir þing, en til þess þarf samþykki ¾ þingfulltrúa. Málefni sem berast fulltrúaþingi með þessum hætti og teljast stefnumarkandi í meginatriðum fyrir félagið eða félagsmenn fá ekki fullnaðarafgreiðslu fyrr en á næsta fulltrúaþingi. Heimilt er félagsstjórn að boða til aukaþings ef málefni er svo brýnt að það þoli ekki að bíða næsta þings.

17. gr.: Lögmæti fulltrúaþings
Fulltrúaþing er lögmætt ef rétt er til þess boðað og a.m.k. 4/5 fulltrúa eru mættir.

18. gr.: Dagskrá fulltrúaþings

a. Þingsetning.
b. 
Nafnakall þingfulltrúa.
c. Kosning starfsmanna þingsins, forseta, varaforseta og tveggja þingritara.
d. Skýrsla stjórnar.
e. Reikningar félagsins og sjóða á vegum þess.
f. Ákvörðun félagsgjalda.
g. Fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár lögð fram til samþykktar.
h. Tillögur að lagabreytingum.
i. Starfsreglur fyrir sjóði og deildir félagsins eða breytingar á þeim.
j. Lýst formannskjöri
k. Kosning til stjórnar. Kosið er í embætti varaformanns, ritara og gjaldkera, auk varamanna í störf gjaldkera og ritara.
l. Kosning tveggja félagskjörinna skoðunarmanna og jafn margra til vara.
m. Kosning fastanefnda samkvæmt lögum félagsins, þ.m.t. fulltrúa félagsins á bandalagsþing og aðalfundi BSRB.
n. Önnur mál.

7. KAFLI – STJÓRN FÉLAGSINS
19. gr.: Félagsstjórn

Félagsstjórn skipa, formaður kjörinn í allsherjaratkvæðagreiðslu til þriggja ára. Varaformaður, ritari, gjaldkeri og varamenn fyrir ritara og gjaldkera skulu kosnir á fulltrúaþingi til tveggja ára. Formenn svæðisdeilda eru sjálfkjörnir í félagsstjórn eða varaformaður viðkomandi deildar í forföllum formanns. Endurkjör stjórnarmanna er heimilt.

20. gr.: Hlutverk félagsstjórnar
Félagsstjórn hefur æðsta vald í málefnum félagsins á milli fulltrúaþinga og ber hverjum félaga að hlíta fyrirmælum hennar, en hefur rétt til að skjóta ágreiningsmálum sínum til næsta fulltrúaþings, sem fellir fullnaðarúrskurð í málinu. Verkefni félagsstjórnar eru m.a.:

a. Koma fram sem málsvari félagsins.
b. Gæta sjóða og eigna félagsins í samræmi við fyrirmæli laga og fjárhagsáætlunar.
c. Gefa árlega skýrslu um starfsemi félagsins til fulltrúaþings.
d. Fylgjast með rekstri og framgangi svæðisdeildanna og hlúa að starfsemi þeirra og miðla fréttum af starfi sínu.

21. gr.: Sérstakar starfsnefndir stjórnar
Félagsstjórn er heimilt að skipa starfsnefndir til að vinna að ákveðnum verkefnum. Hver nefnd kýs sér formann og skal hann leggja niðurstöður nefndarinnar fyrir félagsstjórn áður en þær eru kynntar á öðrum vettvangi.

22. gr.: Fundur félagsstjórnar
Formaður kallar saman stjórnarfundi, hefur eftirlit með allri starfsemi félagsins og gegnir öðrum venjulegum stjórnarstörfum. Formaður skal halda fundi með félagsstjórn eigi sjaldnar en þrisvar á ári.
Formaður stýrir fundum félagsstjórnar og boðar til funda þegar hann telur ástæðu til. Honum er skylt að kveða stjórnina saman til fundar ef a.m.k. helmingur stjórnarmanna óskar þess. Stjórnarfundi skal boða með dagskrá á tryggilegan hátt, með minnst viku fyrirvara. Fundir eru lögmætir ef rétt er til þeirra boðað og meirihluti stjórnarmanna er mættur. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundi, falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.

23. gr.: Framkvæmdastjórn
Formaður, varaformaður, ritari og gjaldkeri mynda framkvæmdastjórn félagsins. Stjórnin annast framkvæmd á ákvörðunartökum fulltrúaþings og félagsstjórnar. Sér um daglegan rekstur félagsins í umboði félagstjórnar. Framkvæmdastjórn skal að jafnaði halda fundi tvisvar í mánuði. Varamenn framkvæmdastjórnar skulu aðeins tilkvaddir sé um langvarandi forföll stjórnarmanna að ræða.
Framkvæmdastjórn skal sjá um heildarendurskoðun á lögum félagsins.

24. gr.: Formannskjör
Formaður félagsins skal kosinn í allsherjaratkvæðagreiðslu.
Kjörnefnd skal auglýsa eftir frambjóðendum til formannskjörs eigi síðar en í janúarlok. Auglýsing skal birt í Sjúkraliðanum, á heimasíðu félagsins og í viðurkenndum fjölmiðli.
Frambjóðendur skulu senda kjörnefnd skriflega tilkynningu um framboð sitt a.m.k. 30 dögum fyrir fulltrúaþing SLFÍ.
Einungis félagsmenn með fulla aðild að félaginu, sem ekki hafa gerst brotlegir við siðareglur félagsins, eru kjörgengir í embætti formanns.
Hljóti tveir frambjóðendur jafnmörg atkvæði skal kosið aftur á milli þeirra.
Láti formaður af embætti áður en kjörtímabili lýkur tekur framkvæmdastjórn SLFÍ ákvörðun um lausn málsins, þar til nýr formaður er kosinn.

8. KAFLI – FJÁRMÁL
25. gr.: Fjármál

Fulltrúaþing ákveður árlega gjöld félagsmanna í félagssjóð og annast félagið innheimtu þeirra. Heimilt er að draga félagsgjaldið frá launum félagsmanna. Fulltrúaþing skal ennfremur ákveða fagfélagsgjöld og annast félagið innheimtu þeirra. Lífeyrisþegar skulu undanþegnir greiðslu félagsgjalda. Hafi félagsmaður ekki greitt gjöld sín til félagsins í tvö ár, missir hann öll félagsleg réttindi þar til skuldin er greidd eða um hana samið. Sjóði félagsins skal ávaxta í viðurkenndum lánastofnunum.

26. gr.: Félagskjörnir skoðunarmenn
Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands kýs tvo skoðunarmenn og jafn marga til vara til eins árs í senn.
Skoðunarmenn hafa eftirlit með fjárreiðum félagsins milli þinga endurskoða bókhald þess svo oft sem þurfa þykir, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Endurskoðun ársreikninga skulu skoðunarmenn hafa lokið eigi síðar en tveimur vikum eftir að reikningar félagsins liggja fyrir, skýrslu um störf sín skulu þeir leggja fram við formann félagsins. Heimilt er skoðunarmönnum félagsins að kveða sér til aðstoðar löggiltan endurskoðanda. Leiði athugun skoðunarmanna í ljós verulega galla á bókhaldi eða eignarvörslu, skulu þeir án tafar gefa félagsstjórn skýrslu þar um og ber henni þá þegar að gera viðeigandi ráðstafanir.

27. gr.: Sjóðir í eigu félagsins
Úr félagssjóði skal greiða nauðsynlegan kostnað vegna starfsemi félagsins. Auk Félagssjóðs á Sjúkraliðafélag Íslands Verkfalls- og vinnudeilusjóð, Orlofsheimilasjóð, Minningarsjóð, Starfsmenntasjóð, Starfsþróunarsjóð og Fræðslusjóð. Um starfsemi sjóðanna skal setja reglur sem staðfesta skal á fulltrúaþingi. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Sjúkraliðafélag Íslands á að auki hlutdeild í Styrktarsjóð BSRB.

9. KAFLI – NEFNDIR KJÖRNAR Á FULLTRÚAÞING
28. gr.: Kjörstjórn

Fulltrúaþing kýs fimm fulltrúa og þrjá til vara í kjörstjórn til tveggja ára. Hlutverk kjörstjórnar er:

 1. Að hafa yfirumsjón með kjöri fulltrúa á fulltrúaþing, kanna kjörbréf þeirra og skila áliti sínu í upphafi þings, samanber ákvæði 17. gr. laga félagsins.
 2. Að undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfallsboðun samkvæmt 15. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.
 3. Að undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um kjarasamninga og frestun eða loka verkfalls samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar og kjaramálanefndar.
 4. Sjá um allsherjaratkvæðagreiðslu um kjör formanns samkvæmt 19. gr.
 5. Að undirbúa og annast aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar sem stjórn eða fulltrúaþing , felur kjörstjórn sérstaklega.
 6. Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum og kosningum, um vafaatkvæði og önnur ágreiningsatriði sem upp koma í atkvæðagreiðslum sem hún annast.

29. gr.: Kjaramálanefnd
Fulltrúaþing kýs átta félagsmenn beinni kosningu til að starfa í kjaramálanefnd. Kjörtímabil nefndarinnar er tvö ár. Kosning í nefndina skal fara fram árlega og kosnir fjórir fulltrúar hverju sinni. Endurkjör er heimilt. Formaður SLFÍ er sjálfkjörinn í nefndina og er formaður hennar. Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir og valdir úr hópi starfandi félagsmanna á landsbyggðinni, þ.e. utan höfuðborgarsvæðisins. Kjaramálanefnd skal í samráði við félagsstjórn og trúnaðarmannaráð annast:

 1. Undirbúning kröfugerðar vegna kjarasamninga.
 2. Fylgjast með efnahags- og kjaramálum og veita félagsmönnum upplýsingar um þau efni.
 3. Taka ásamt félagsstjórn,ákvörðun um allsherjaratkvæðagreiðslu um boðun verkfalla, samanber ákvæði 38. gr. laga þessa.
 4. Undirskrift kjarasamninga skal gerð með fyrirvara um samþykki félagsmanna að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu. Við breytingu á kjarasamningi á samningstímabilinu er ekki skylt að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu.
 5. Heimilt er, með samþykki kjaramálanefndar og félagsstjórnar félagsins að afgreiða kjarasamninga á almennum félagsfundi.

30. gr.: Siðanefnd
Siðanefnd er skipuð þremur félagsmönnum auk varamanns. Nefndin skal kjörin til tveggja ára með beinni kosningu á fulltrúaþingi félagsins. Stjórnarmenn eru ekki kjörgengir til setu í Siðanefnd.
Siðanefnd er umsagnaraðili ef ástæða þykir til að víkja félagsmanni úr félaginu vegna alvarlegra brota gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna samanber 10. gr. laganna. Starfsreglur Siðanefndar og breytingar á þeim skulu lagðar fyrir fulltrúaþing félagsins til staðfestingar.

31. gr.: Laganefnd
Laganefnd skipuð þremur félagsmönnum auk varamanns, skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára. Hlutverk laganefndar er að taka til umsagnar tillögur um breytingar á lögum sem stjórn berast. Tillögur laganefndar um breytingu á lögum félagsins eða tillögur annarra sama efnis skulu sendar þingfulltrúum a.m.k. tveimur vikum fyrir boðað fulltrúaþing, samanber 14. gr.laganna.

32. gr.: Ritnefnd
Ritnefnd skipuð þremur félagsmönnum, auk varamanns skal kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára. Hlutverk ritnefndar er að koma að útgáfu tímaritsins.

33. gr.: Orlofsheimila- og ferðanefnd
Orlofsheimila- og ferðanefnd skipuð þremur félagsmönnum, auk varamanns skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára. Hlutverk nefndarinnar er að vinna að orlofsmálum félagsmanna með uppbyggingu orlofsheimila og skipulagningu orlofsferða.

34.gr.: Fræðslunefnd
Fræðslunefnd skipuð þremur félagsmönnum og einum til vara, skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára. Hlutverk nefndarinnar er að stuðla að aukinni menntun félagsmanna.

35. gr.: Uppstillingarnefnd
Uppstillingarnefnd skipuð fimm félagsmönnum auk tveggja til vara, skal kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára. Kjörtími skal fylgja kjörtíma formanns félagsins. Hlutverk uppstillingarnefndar er að gera tillögu um félaga í stjórn, nefndir, ráð og önnur störf eða embætti sem fulltrúaþing kýs, þ.m.t. fulltrúa félagsins á bandalagsþing og aðalfundi BSRB.

36. gr.: Umboð starfsnefnda
Starfsnefndir kjörnar af fulltrúaþingi SLFÍ, skulu starfa í umboði og á ábyrgð stjórnar félagsins.

10. KAFLI – ATKVÆÐAGREIÐSLUR
37. gr.: Ákvörðun um boðun verkfalls

Félagsstjórn, trúnaðarmannaráð og kjaramálanefnd skulu í umboði fulltrúaþings taka ákvörðun um allsherjaratkvæðagreiðslu um boðun verkfalls. Ákvörðun um boðun verkfalls skal tekin í leynilegri almennri atkvæðagreiðslu meðal þeirra félagsmanna sem samningurinn tekur til samanber 15. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Til þess að samþykkja verkfallsboðun þarf a.m.k. helmingur þeirra félagsmanna sem starfa hjá þeim sem verkfallið beinist gegn, að hafa tekið þátt í atkvæðagreiðslunni og meirihluti þeirra samþykkja hana.

38. gr.:Atkvæðagreiðsla um kjarasamning
Kjarasamningur skal samþykktur fyrir hönd félagsins af til þess bærum aðilum með fyrirvara um samþykki félagsmanna, sem fengið skal með allsherjaratkvæðagreiðslu. Einstökum svæðis- eða sérdeildum innan Sjúkraliðafélags Íslands skal heimilt að afgreiða kjarasamning, með atkvæðagreiðslu á almennum félagsfundi, að fengnu samþykki stjórnar og kjaramálanefndar, enda beinist kjaradeilan eingöngu gegn þeim viðsemjanda sem í hlut á, á viðkomandi starfsvettvangi eða félagssvæði. Um kjarasamninga skal fara fram leynileg almenn atkvæðagreiðsla meðal þeirra starfsmanna sem samningurinn tekur til. Úrslitum ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða. Kjörskrá skal miða við félagatal Sjúkraliðafélags Íslands í þeim mánuði sem allsherjaratkvæðagreiðslan fer fram.

11. KAFLI – TRÚNAÐARMENN – TRÚNAÐARMANNARÁÐ
38. gr.: Trúnaðarmenn
Á hverjum vinnustað þar sem félagsmenn vinna skal valinn trúnaðarmaður með réttindum og skyldum samkvæmt V. kafla laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Val trúnaðarmannsins skal þegar tilkynna til skrifstofu Sjúkraliðafélags Íslands. Trúnaðarmaður skal kosinn til tveggja ára. Kosningu skal lokið fyrir 1. október. Hætti trúnaðarmaður störfum áður en kjörtímabil hans lýkur, skal kjósa trúnaðarmann í hans stað. Berist ekki tilkynning til skrifstofu Sjúkraliðafélags Íslands um val trúnaðarmanns í stað þess sem hættir, skal félagsstjórnin eða framkvæmdastjórnin í umboði hennar skipa trúnaðarmann án tilnefningar og tilkynna það stjórn viðkomandi svæðisdeildar, vinnufélögum og stjórnanda vinnustaðarins.

40.gr.: Trúnaðarmannaráð
Trúnaðarmannaráð skal starfrækt á vegum og vettvangi Sjúkraliðafélags Íslands. Formaður félagsins er samhliða formaður Trúnaðarmannaráðsins. Í trúnaðarmannaráði eru allir kjörnir eða skipaðir trúnaðarmenn félagsins. Að auki eiga seturétt á fundum trúnaðarmannaráðs með málfrelsi og tillögurétt félagsstjórn, formenn deilda og kjaramálanefnd. Trúnaðarmannaráð skal kallað saman a.m.k. einu sinni á ári og skal það að jafnaði standa yfir í einn dag. Formaður trúnaðarmannaráðs kallar það saman til fundar og stýrir fundum þess. Formaður kemur ályktunum og samþykktum trúnaðarmannaráðsins á framfæri við félagsstjórn og aðra eftir atvikum og fylgir þeim eftir. Formaður skal kalla trúnaðarmannaráðið saman ef a.m.k. 25% trúnaðarmanna krefjast þess skriflega og tilgreina fundarefni. Fulltrúaþing setur trúnaðarmannaráði starfsreglur samkvæmt tillögum félagsstjórnar.

12. KAFLI – LAGABREYTINGAR
41. gr.: Lagabreytinga
r
Lögum félagsins má aðeins breyta á fulltrúaþingi. Úrslitum um lagabreytingar ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða, enda sitji fundinn a.m.k. 2/3 hluti kjörinna fulltrúa. Á fulltrúaþingi er heimilt að leggja fram breytingartillögur við löglega frambornar tillögur til lagabreytinga, enda feli breytingatillaga ekki í sér óskyld efni við upphaflegu tillöguna. Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist stjórn Sjúkraliðafélags Íslands eigi síðar en sex vikum fyrir fulltrúaþing.

Lög félagsins eins og þau eru hér birt, voru samþykkt eftir heildarendurskoðun á lögum félagsins, á 29. fulltrúaþingi Sjúkraliðafélags Íslands, þann 10. september 2020. Með samþykkt laga þessa falla eldri lög Sjúkraliðafélags Íslands úr gildi.

Til baka