Starfsnefndir

Í 29. gr. laga Sjúkraliðafélags Íslands er kveðið á um að fulltrúaþing félagsins kjósi starfsnefndir sem starfa á starfsárinu. Starfsnefndir kjörnar af fulltrúaþingi SLFÍ, skulu starfa í umboði og á ábyrgð stjórnar félagsins, nema annað sé sérstaklega ákveðið.

Nefndirnar eru eftirfarandi:
kjörstjórn, kjaramálanefnd, kjararáð, siðanefnd, laganefnd, ritnefnd, orlofsheimila- og ferðanefnd, fræðslunefnd og uppstillinganefnd.

Sérstakar starfsnefndir stjórnar

Félagsstjórn er heimilt að skipa starfsnefndir til að vinna að ákveðnum verkefnum. Hver nefnd kýs sér formann og skal hann leggja niðurstöður nefndarinnar fyrir félagsstjórn áður en þær eru kynntar á öðrum vettvangi.

KJÖRSTJÓRN SLFÍ 2020 – 2021
Fulltrúaþing SLFÍ kýs fimm menn og þrjá til vara í kjörstjórn til tveggja ára.

Hulda Birna Frímannsdóttir, formaður nefndarinnar. Netfang: huldabirnafrimannsd@gmail.com
Þórunn Kristín M. Arnardóttir.
Ólafía Ingvarsdóttir.
Ingibjörg Sveinsdóttir.
Þórdís Hannesdóttir.

Varamenn:
Sigrúnu Sigurðardóttur.
Lára María Valgerðardóttir.
María Finnbogadóttir.

Hlutverk kjörstjórnar er að hafa yfirumsjón með kjöri fulltrúa á fulltrúaþing SLFÍ og rannsaka kjörbréf þeirra. Undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfallsboðun, kjarasamninga, frestun eða lok verkfalls samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar og kjaramálanefndar, kosningu formanns og annast og undirbýr aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar sem stjórn eða fulltrúaþing SLFÍ felur kjörstjórn sérstaklega. Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum og kosningum um vafaatkvæði og önnur ágreiningsatriði sem upp koma í atkvæðagreiðslum sem hún annast.

KJARAMÁLANEFND SLFÍ 2020 – 2021
Fulltrúaþing SLFÍ kýs átta félagsmenn í beinni kosningu til starfa í kjaramálanefnd. Kjörtímabil nefndarinnar er tvö ár. Kosning í nefndina skal fara fram árlega og kosnir fjórir fulltrúar hverju sinni. Endurkjör er heimilt. Formaður SLFÍ er sjálfkjörinn í nefndina og er formaður hennar. Tveir nefndarmenn skulu tilnefndir og valdir úr hópi starfandi félagsmanna á landsbyggðinni, þ.e. utan Reykjavíkurdeildarinnar.

Sandra B. Franks, formaður nefndarinnar. Netfang: sandra@slfi.is
Sjöfn Þórgrímsdóttur.
Þórhildur Una Stefánsdóttir.
Kristín Ólafsdóttir.
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir.
Kristín Helga Stefánsdóttir.
Jakobína Rut Daníelsdóttir.
Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir.
Hulda Birna Frimannsdóttir.

Kjaramálanefnd skal í samráði við félagsstjórn annast: Undirbúning kröfugerðar vegna kjarasamninga. Kjósa úr sínum hópi þrjá fulltrúa í kjararáð. Fylgjast með efnahags- og kjaramálum og veita félagsmönnum upplýsingar um þau efni ofl.

SIÐANEFND SLFÍ 2020 – 2021
Siðanefnd Sjúkraliðafélags Íslands sem skipuð er þremur félagsmönnum auk varamanns starfar í umboði félagsins. Nefndin skal kjörinn til tveggja ára með beinni kosningu á fulltrúaþingi félagsins. Stjórnarmenn SLFÍ eru ekki kjörgengir til setu í siðanefnd.

Sigrún Vallaðsdóttir. Netfang: sigrunvall@gmail.com
Hulda Ragnarsdóttir. Netfang: hulda@studlar.is
Þorbjörg Einarsdóttir. Netfang: lyngrimi@gmail.com

Varamaður:
Árný Ósk Hauksdóttir.

Siðanefnd er umsagnaraðili ef ástæða þykir til að víkja félagsmanni úr félaginu vegna alvarlegra brota gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna sbr ákv. 9. gr. laganna.

LAGANEFND SLFÍ 2020 – 2021
Laganefnd er skipuð þremur félagsmönnum auk varamanns, skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára.

Freydís Anna Ingvarsdóttir. Netfang: ari27@simnet.is
Sigurlaug Ingimundardóttir. Netfang: sigurlaugdora@hotmail.com
Hermann Grétar Jónsson. Netfang: hermann8or@gmail.com

Varamaður:
Ásta Marteinsdóttir.

Hlutverk laganefndar er að sjá um endurskoðun á lögum félagsins og aðlaga þau að breyttum viðhorfum á hverjum tíma. Að taka til umhugsunar tillögur um breytingar á lögum sem félagsstjórn berst frá svæðisdeildum og einstaklingum.

RITNEFND SLFÍ 2020 – 2021
Ritnefnd er skipuð þremur félagsmönnum auk varamanns, skal kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára.

Bára Hjaltadóttir. Netfang: fells1@simnet.is
María Busk. Netfang: mbusk@rang.is
Steinunn Svanborg Gísladóttir. Netfang: steinunn@dvalaras.is

Varamaður:
Sigurður Guðmann Diðriksson.

Ritnefnd annast útgáfu og ritstýrir málgagni félagsins “ SJÚKRALIÐINN “. Árlega skal einn ritstjórnarmanna ganga úr ritstjórn og annar kosinn í hans stað. Endurkjör er heimilt.

FRÆÐSLUNEFND SLFÍ 2020 – 2021
Fræðslunefnd er skipuð þremur félagsmönnum og einum varamanni, skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára.

Birna Ólafsdóttir. Netfang: birna@slfi.is
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir. Netfang: hafdisds@simnet.is
Guðrún Lárusdóttir. Netfang:  gudrunell@simnet.is

Varamaður:
Lára María Valgerðardóttir.

Hlutverk nefndarinnar er, að stuðla að aukinni menntun félagsmanna.  Til að vinna að framgangi markmiða sinna, skal nefndin halda fræðslufundi, námskeið og ráðstefnur, þar sem kynnt eru ný viðhorf og nýjungar á sviði heilbrigðisþjónustunnar.

ORLOFSHEIMILA- OG FERÐANEFND SLFÍ 2020 – 2021
Fulltrúaþing SLFÍ kýs þrjá félagsmenn og einn varamann í orlofs – og ferðanefnd. Kjörtími nefndarinnar er tvö ár. Nefndin skal vera tengiliður aðila sem tengjast sjóðnum, svo sem við stjórn félagsins, félagsmenn og aðra aðila sem hafa hagsmuna að gæta.

Úlfheiður Ingvarsdóttir. Netfang: kadlinheida@gmail.com
Halldóra Lydía Þórðardóttir. Netfang: doramamma@gmail.com
Ólöf Adda Sveinsdóttir. Netfang: addasveins@gmail.com

Varamaður:
Ólafía Sigrún Einarsdóttir.

Hlutverk nefndarinnar er að vinna að orlofsmálum félagsmanna með uppbyggingu orlofsheimila og skipulagningu sumarleyfisferða, sjálfstætt eða í samstarfi við BSRB og/eða önnur samtök launþega.

Reglur orlofsheimilasjóðs Sjúkraliðafélags Íslands má nálgast hér.

VINNUDEILU – OG VERKFALLSSJÓÐUR SLFÍ 2020 – 2021
Stjórn sjóðsins skipa fjórir menn auk tveggja varamanna og skulu þeir kosnir í beinni kosningu til tveggja ára á fulltrúaþingi félagsins.

Guðrún Elín Björnsdóttir. Netfang: gudrunelin1961@gmail.com
Freydís Anna Ingvarsdóttir. Netfang: ari27@simnet.is
Ragna Kolbrún Ragnarsdóttir. Netfang: ragnakolbrun@gmail.com
Svava Bjarnadóttir.  Netfang: svava@jenga.is

Varamenn:
Bergþóra Andrea Hilmarsdóttir.
Anna Spalevic.

Tilgangur sjóðsins er að aðstoða félagsmenn ef til vinnudeilu – eða verkfalls kemur, eftir því sem ástæða þykir til, þó ekki til að standa undir venjulegum kostnaði af gerð kjarasamninga.

Reglur Vinnudeilu- og Verkfallssjóð Sjúkraliðafélags Íslands má nálgast hér.

UPPSTILLINGARNEFND SLFÍ 2020 – 2021
Uppstillinganefnd er skipuð fimm félagsmönnum og tveimur varamönnum, skal kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára. Kjörtímabilið skal fylgja kjörtíma formanns SLFÍ.

Jakobína Rut Daníelsdóttir. Netfang: jrd@mi.is
Ásdís Þorsteinsdóttir. Netfang: asdth@simnet.is
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir. Netfang: hafdisds@simnet.is
Soffía Líndal. Netfang: gtunga@simnet.is
Ásdís María Jónsdóttir. Netfang:asdism@simnet.is

Varamenn:
Sigurlaug Björk J. Fjeldsted.
Bjarney Olsen Richardsdóttir.

Uppstillinganefnd gerir tillögur um menn í stjórn, nefndir, ráð og önnur störf eða embætti sem fulltrúaþing kýs. Uppstillinganefnd skal afla staðfestingar viðkomandi einstaklings á því að hann gefi kost á sér til starfsins.

FÉLAGSKJÖRNIR SKOÐUNARMENN REIKNINGA SLFÍ 2020 – 2021
Skoðunarmenn reikninga eru tveir og tveir varamenn. Skoðunarmenn eru kosnir á fulltrúaþingi SLFÍ til eins árs í einu.

María Þórarinsdóttir. Netfang: orn.maria@simnet.is
Ólafía Ingvarsdóttir. Netfang: ollai@simnet.is

Varamenn:
Ásdís María Jónsdóttir.
Guðlaug Þráinsdóttir.

Hlutverk skoðunarmanna er að fara yfir reikninga og staðfesta að þeir séu rétt unnir eftir að endurskoðandi hefur skilað þeim af sér.

MINNINGAR- OG STYRKTARSJÓÐUR SLFÍ 2020 – 2021
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum sem kjörnir eru á fulltrúaþingi SLFÍ, þar skal einn stjórnarmanna tilnefndur úr framkvæmdastjórn félagsins. Stjórnin skal kjörin til tveggja ára.

Ingibjörg Ingimundardóttir. Netfang: ingaingimundar@simnet.is
Kristín Ólafsdóttir. Netfang: vidaras81@gmail.com
Ingibjörg Sveinsdóttir. Netfang: gerpla.g@gmail.com

Til baka