Starfsnefndir

Í 29. gr. laga Sjúkraliðafélags Íslands er kveðið á um að fulltrúaþing félagsins kjósi starfsnefndir sem starfa á starfsárinu. Starfsnefndir kjörnar af fulltrúaþingi félagsins, skulu starfa í umboði og á ábyrgð stjórnar, nema annað sé sérstaklega ákveðið.

Nefndirnar eru eftirfarandi:
kjörstjórn, kjaramálanefnd, siðanefnd, laganefnd, ritnefnd, orlofsheimila- og ferðanefnd, fræðslunefnd og uppstillinganefnd.

Sérstakar starfsnefndir stjórnar

Félagsstjórn er heimilt að skipa starfsnefndir til að vinna að ákveðnum verkefnum. Hver nefnd kýs sér formann og skal hann leggja niðurstöður nefndarinnar fyrir félagsstjórn áður en þær eru kynntar á öðrum vettvangi.

KJÖRSTJÓRN
Fulltrúaþing SLFÍ kýs fimm menn og þrjá til vara í kjörstjórn til tveggja ára.

Hlutverk kjörstjórnar er að hafa yfirumsjón með kjöri fulltrúa á fulltrúaþing SLFÍ og rannsaka kjörbréf þeirra. Undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfallsboðun, kjarasamninga, frestun eða lok verkfalls samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar og kjaramálanefndar, kosningu formanns og annast og undirbýr aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar sem stjórn eða fulltrúaþing SLFÍ felur kjörstjórn sérstaklega. Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum og kosningum um vafaatkvæði og önnur ágreiningsatriði sem upp koma í atkvæðagreiðslum sem hún annast.

Hulda Birna Frímannsdóttir, formaður nefndarinnar
Þórunn Kristín M. Arnardóttir
Þórdís Hannesdóttir

Varamaður:
Sigrúnu Sigurðardóttur

KJARAMÁLANEFND
Fulltrúaþing SLFÍ kýs átta félagsmenn í beinni kosningu til starfa í kjaramálanefnd. Kjörtímabil nefndarinnar er tvö ár. Kosning í nefndina skal fara fram árlega og kosnir fjórir fulltrúar hverju sinni. Endurkjör er heimilt. Formaður SLFÍ er sjálfkjörinn í nefndina og er formaður hennar. Tveir nefndarmenn skulu tilnefndir og valdir úr hópi starfandi félagsmanna á landsbyggðinni, þ.e. utan Reykjavíkurdeildarinnar.

Kjaramálanefnd skal í samráði við félagsstjórn annast: Undirbúning kröfugerðar vegna kjarasamninga. Kjósa úr sínum hópi þrjá fulltrúa í kjararáð. Fylgjast með efnahags- og kjaramálum og veita félagsmönnum upplýsingar um þau efni ofl.

Sandra B. Franks, formaður nefndarinnar
Sjöfn Þórgrímsdóttur
Þórhildur Una Stefánsdóttir
Kristín Ólafsdóttir
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir
Kristín Helga Stefánsdóttir
Jakobína Rut Daníelsdóttir
Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir
Hulda Birna Frimannsdóttir

SIÐANEFND
Siðanefnd Sjúkraliðafélags Íslands sem skipuð er þremur félagsmönnum auk varamanns starfar í umboði félagsins. Nefndin skal kjörinn til tveggja ára með beinni kosningu á fulltrúaþingi félagsins. Stjórnarmenn SLFÍ eru ekki kjörgengir til setu í siðanefnd.

Siðanefnd er umsagnaraðili ef ástæða þykir til að víkja félagsmanni úr félaginu vegna alvarlegra brota gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna sbr ákv. 9. gr. laganna.

Sigrún Vallaðsdóttir
Hulda Ragnarsdóttir
Þorbjörg Einarsdóttir

Varamaður:
Árný Ósk Hauksdóttir

LAGANEFND
Laganefnd er skipuð þremur félagsmönnum auk varamanns, skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára.

Hlutverk laganefndar er að sjá um endurskoðun á lögum félagsins og aðlaga þau að breyttum viðhorfum á hverjum tíma. Að taka til umhugsunar tillögur um breytingar á lögum sem félagsstjórn berst frá svæðisdeildum og einstaklingum.

Freydís Anna Ingvarsdóttir
Sigurlaug Ingimundardóttir
Ásta Marteinsdóttir

Varamaður:
Bergþóra Andrea Hilmarsdóttir

RITNEFND
Ritnefnd er skipuð þremur félagsmönnum auk varamanns, skal kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára.

Ritnefnd annast útgáfu og ritstýrir málgagni félagsins “ SJÚKRALIÐINN “. Árlega skal einn ritstjórnarmanna ganga úr ritstjórn og annar kosinn í hans stað. Endurkjör er heimilt.

Bára Hjaltadóttir
María Busk
Steinunn Svanborg Gísladóttir

Varamaður:
Sigurður Guðmann Diðriksson

FRÆÐSLUNEFND
Fræðslunefnd er skipuð þremur félagsmönnum og einum varamanni, skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára.

Hlutverk nefndarinnar er, að stuðla að aukinni menntun félagsmanna.  Til að vinna að framgangi markmiða sinna, skal nefndin halda fræðslufundi, námskeið og ráðstefnur, þar sem kynnt eru ný viðhorf og nýjungar á sviði heilbrigðisþjónustunnar.

Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir
Guðrún Lárusdóttir
Lára María Valgerðardóttir

Varamaður:
Sigurlaug Björk J. Fjeldsted

ORLOFSHEIMILA- OG FERÐANEFND
Fulltrúaþing SLFÍ kýs þrjá félagsmenn og einn varamann í orlofs – og ferðanefnd. Kjörtími nefndarinnar er tvö ár. Nefndin skal vera tengiliður aðila sem tengjast sjóðnum, svo sem við stjórn félagsins, félagsmenn og aðra aðila sem hafa hagsmuna að gæta.

Hlutverk nefndarinnar er að vinna að orlofsmálum félagsmanna með uppbyggingu orlofsheimila og skipulagningu sumarleyfisferða, sjálfstætt eða í samstarfi við BSRB og/eða önnur samtök launþega.

Úlfheiður Ingvarsdóttir
Halldóra Lydía Þórðardóttir
Ólöf Adda Sveinsdóttir

Varamaður:
Ólafía Sigrún Einarsdóttir

UPPSTILLINGARNEFND
Uppstillinganefnd er skipuð fimm félagsmönnum og tveimur varamönnum, skal kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára. Kjörtímabilið skal fylgja kjörtíma formanns SLFÍ.

Uppstillinganefnd gerir tillögur um menn í stjórn, nefndir, ráð og önnur störf eða embætti sem fulltrúaþing kýs. Uppstillinganefnd skal afla staðfestingar viðkomandi einstaklings á því að hann gefi kost á sér til starfsins.

Jakobína Rut Daníelsdóttir
Ásdís Þorsteinsdóttir
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir
Soffía Líndal
Ásdís María Jónsdóttir

Varamenn:
Ragna Kolbrún Ragnarsdóttir
Bjarney Olsen Richardsdóttir

FÉLAGSKJÖRNIR SKOÐUNARMENN REIKNINGA
Skoðunarmenn reikninga eru tveir og tveir varamenn. Skoðunarmenn eru kosnir á fulltrúaþingi SLFÍ til eins árs í einu.

Hlutverk skoðunarmanna er að fara yfir reikninga og staðfesta að þeir séu rétt unnir eftir að endurskoðandi hefur skilað af sér.

Ólafía Ingvarsdóttir
Anna Spalevic

Varamenn:
Ásdís María Jónsdóttir
Guðlaug Þráinsdóttir

MINNINGAR- OG STYRKTARSJÓÐUR
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum sem kjörnir eru á fulltrúaþingi SLFÍ, þar skal einn stjórnarmanna tilnefndur úr framkvæmdastjórn félagsins. Stjórnin skal kjörin til tveggja ára.

Ingibjörg Ingimundardóttir
Kristín Ólafsdóttir
Ingibjörg Sveinsdóttir

Til baka