Símenntun

Óski sjúkraliði eftir mati á námi skal hann leggja fram máli sínu til rökstuðnings prófgögn og vottorð um að hann hafi lokið námi með fullnægjandi hætti inn á mínum síðum hjá Sjúkraliðafélagi Íslands. Hér eru leiðbeiningar um hvernig skila eigi inn gögnum. Stundafjöldi námskeiðs þarf að vera að lágmarki 3 kennslustundir.

Sjúkraliði fær símenntun sína metna frá og með næstu mánaðamótum eftir að niðurstaða námsmats liggur fyrir. Sjúkraliðafélagið sendir námsmat sjúkraliða á launadeild viðeigandi vinnustaðar þegar næsta þrepi/launaflokki er náð. Rétt er að benda á að fjölgun á námsmatsstundum leiðir ekki sjálfkrafa til launahækkunar en launasetning er á ábyrgð vinnuveitanda. Nýjasta námsmatið er alltaf aðgengilegt inn á mínum síðum. Ef óskað er eftir því að núverandi námsmat sé sent á nýjan vinnuveitanda þarf að senda tölvupóst á slfi@slfi.is. 

Hér má sjá lista yfir þrepa og launaflokkahækkanir stofnana og sveitarfélaga. 

Hvað er metið:

  • Framhaldsskólamenntun: Áfangar til stúdentsprófs til viðbótar við sjúkraliðapróf skulu metnir. Viðbótarnám til mats á símenntunarstundum þarf að lágmarki að vera 30 feiningar. Viðbótareiningar á framhaldsskólastigi til mats á símenntunarstundum geta að hámarki verið 180 stundir.
  • Háskólamenntun: Er metin ef hún nýtist sjúkraliðum í starfi. Lágmarkseiningafjöldi til mats eru 30 ECTS einingar og getur mat vegna þessa að hámarki verið 180 stundir.
  • Sérhæfð námskeið eða nám sem snýr að klínískri og almennri hjúkrun og umönnun.
  • Sérhæfð námskeið eða nám sem snýr að tækjabúnaði velferðartækni og vinnuvernd.
  • Námskeið eða nám sem snýr að gæðastjórnun, teymisstjórn, teymisvinnu, samstarfi og samskiptum.
  • Námskeið eða nám sem snýr að upplýsingatækni, upplýsingafræði og skráningu gagna, skjalavörslu, tölvunámskeið, kennslufræði, handleiðslu og samtalstækni.
  • Námskeið eða nám sem snýr að sjálfseflingu, siðfræði, persónuvernd og þjónustu.
  • Námskeið eða nám sem snýr að skipulagi og stjórnsýslu.

Hvað er ekki metið (ath listinn er ekki tæmandi): 

Fræðsluaðilar:

Um árabil hefur Sjúkraliðafélag Íslands átt gott samstarf við Framvegis um símenntun sjúkraliða. Sjúkraliðanámskeiðin eru flest starfstengd og metin til launa. Framvegis nýtur liðsinnis fagráðs með uppbyggingu nýrra námskeiða. Öll sjúkraliðanámskeiðin eru kennd í staðnámi en mörg þeirra eru einnig fjarkennd sem auðveldar sjúkraliðum á landsbyggðinni að sækja símenntun.

Hér er hægt að skoða þau námskeið sem Framvegis býður upp á.

Hér er hægt að skoða þau námskeið sem Endurmenntun Háskóla Íslands býður upp á .Eðli og uppbygging námskeiða eru þá metin hverju sinni um hvort þau falli undir símenntun sjúkraliða og þar með talið til launa.

Sjúkraliðafélag Íslands á einnig í góðu samstarfi við aðrar símenntunarmiðstöðvar víðsvegar um landið. Uppbygging námskeiða sem þar bjóðast sjúkraliðum er með sama sniði og hjá Framvegis og eru flest metin til launa. Námskeiðin eru þá auglýst á hverju landshlutasvæði fyrir sig.

Almennt um símenntun:

Námsmati sjúkraliða er ætlað að tryggja að sjúkraliðar þekki skyldur sínar og virði siðareglur stéttarinnar, viðhaldi þekkingu sinni og faglegri færni og tileinki sér nýjungar er varða starfið. Þá er námsmatinu ætlað að vera hvatning fyrir sjúkraliða til að sækja sér nýrrar menntunar og viðhalda yfir starfsferilinn. Námsmatið skal einnig stuðla að frekari sérhæfingu í viðfangsefnum sjúkraliða í starfi s.s. í gæða- og umbótastarfi, nærhjúkrun, teymisvinnu og leiðsögn. Símenntun sjúkraliða er sömuleiðis góður undirbúningur fyrir frekara nám s.s. diplómanám á fagháskólastigi. Að meginstefnu skal miða við að nám sem metið er tengist starfi eða viðfangsefnum sjúkraliða í starfi. Skráning og varsla á námsmati símenntunar fer fram hjá Sjúkraliðafélagi Íslands. Litið er til hæfnikrafna starfa sem liggja til grundvallar starfsnámsbrautar sjúkraliðanáms við mat á símenntun sjúkraliða. Þá er einnig litið til lærdómsviðmiða fagháskólanáms fyrir starfandi sjúkraliða.

Fagnám til diplómaprófs


Háskólinn á Akureyri býður upp á fagnám til diplómaprófs fyrir starfandi sjúkraliða í öldrunar- og heimahjúkrun. Þetta er 60 ECTS eininga fagnám fyrir starfandi sjúkraliða á grunnstigi háskólanáms til diplómaprófs á mismunandi kjörsviðum. Náminu er dreift á fjögur misseri eða tvö ár og er því gert ráð fyrir að samhliða náminu séu nemendur í sjúkraliðastöðum innan öldrunar- og heimahjúkrunar.

Námið hefur það markmið að mennta sjúkraliða til leiðandi starfa innan heilbrigðisþjónustu með viðbótarnámi á grunnstigi háskólanáms í mismunandi sérhæfingu. Megin áherslur námsins eru að auka klíníska færni, styrkja fagmennsku sjúkraliða hvað varðar samskipti, fræðslu- og stjórnunarhæfni og víkka starfsmöguleika þeirra innan sem utan heilbrigðiskerfisins.

Til baka