Reglur deildar sjúkraliða með sérnám

1. gr.: Heiti deildarinnar og starfsvettvangur
Nafn deildarinnar er Deild sjúkraliða með sérnám.
Deild sjúkraliða með sérnám er deild innan Sjúkraliðafélags Íslands. Starfsvettvangur deildarinnar og
verkefni er að þjónusta alla sem lokið hafa a.m.k. eins árs sérnámi og hafa rétt til að bera starfsheitið sjúkraliði.
Heimili og varnarþing deildarinnar er Reykjavík.

2. gr.: Réttur til aðildar að deildinni
Félagsmenn eru allir sjúkraliðar í Sjúkraliðafélagi Íslands sem lokið hafa a.m.k. eins árs framhaldsnámi í hjúkrun.

3. gr.: Lög deildarinnar
Lög Sjúkraliðafélags Íslands eru lög deildarinnar og félagsmanna hennar, eftir því sem við á.

4. gr.: Hlutverk deildarinnar
Hlutverk deildarinnar og markmið eru þau sem kveðið er á um í 2. kafla laga Sjúkraliðafélags Íslands og ber deildinni
og forystu hennar að vinna að framgangi þeirra stefnumiða á sínum  starfsvettvangi.

Með því að:

 • halda uppi öflugu fræðslu og menningarstarfi innan vébanda sinna,
 • efla gagnkvæman skilning og einingu meðal félagsmanna og annarra launamanna,
 • veita félagsstjórn SLFÍ aðstoð við söfnun gagna og upplýsinga og annað sem hún kann að óska eftir.

5. gr.: Stjórn deildarinnar
Stjórn deildarinnar skal kosin á aðalfundi til eins árs.
Stjórnina skipa: formaður, tveir meðstjórnendur og einn til vara.
Formaður skal kosinn sérstaklega.
Endurkjör stjórnarmanna er heimilt.

6. gr.: Störf stjórnar
Stjórn deildarinnar er tengiliður milli félaga deildarinnar og félagsstjórnar Sjúkraliðafélags Íslands.
Formaður fagdeildar sjúkraliða með sérnám, hefur rétt á að sitja fundi félagsstjórnarmeð málfrelsi og
tillögurétt ef á dagskrá hennar eru málefni er varðar deildina eðafélagsmenn hennar sérstaklega.
Formaður boðar stjórnarfundi og aðra fundi deildarinnar. Að loknu stjórnarkjöri skal formaður boða til stjórnarfundar við fyrstu hentugleika.
Á fundinum skiptir stjórnin með sér verkum og kýs sér gjaldkera og ritara.
Stjórn deildarinnar getur skipað nefndir og starfshópa til að vinna að einstökum málefnum fyrir deildina.

7. gr.: Fjármál
Stjórn deildarinnar skal gera fjárhagsáætlun og leggja fyrir aðalfund til samþykktar.
Beiðni um fjárframlag úr aðalsjóði Sjúkraliðafélags Íslands, samkvæmt  samþykktri
fjárhagsáætlun skal senda félagsstjórn fyrir 1. febrúar.

8. gr.: Aðalfundur deildarinnar
Aðalfundur deildarinnar skal haldinn árlega á tímabilinu september desember sbr. ákvæði 12. gr. laga Sjúkraliðafélags Íslands.
Skýrslur deildarinnar skal senda félagsstjórn fyrir 1. febrúar ásamt fjárhagsáætlun og fjárbeiðni, auk tillagna og greinargerða sem
leggja á fyrir fulltrúaþing eða félagsstjórn.
Til aðalfundar skal boða með a.m.k. 2 vikna fyrirvara.
Fundurinn skal auglýstur á tryggilegan hátt og þess getið í fundarboði ef fyrirhugaðar eru breytingar á reglum deildarinnar.
Þess skal getið í fundarboð hverjir séu í kjöri til formanns deildarinnar.

Dagskrá aðalfundar:

 1. Kosning fundarstjóra.
 2. Skýrsla formanns um starfsemi deildarinnar.
 3. Lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir reikningar deildarinnar
 4. Tillögur um breytingar á reglum deildarinnar.
 5. Kosning formanns.
 6. Kosning stjórnar.
 7. Kosning tveggja deildarkjörinna skoðunarmanna.
 8. Kosning fulltrúa deildarinnar til setu á fulltrúaþingi Sjúkraliðafélags Íslands samkvæmt
 9. ákvæðum 7.tl. 18. gr. laga félagsins.
 10. Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun deildarinnar til samþykktar.
 11. Önnur mál.

9. gr.: Deildarfundir
Deildarfundi skal halda svo oft sem þurfa þykir. Deildarfundi skal boða með minnst þriggja sólarhringa fyrirvara, með símboðun,
tölvupósti eða auglýsingu á vinnustöðum þar sem því verður við komið.
Stjórn deildarinnar er skylt að boða til deildarfundar ef fimmtungur félagsmanna deildarinnar krefst þess og tilgreinir fundarefni.

10. gr.: Breyting á reglum deildarinnar
Reglum deildarinnar má aðeins breyta á aðalfundi, enda hafi tillögum um breytinguar verið getið í fundarboði.
Breytingar á reglunum öðlast ekki gildi fyrr en þær hafa hlotið staðfestingu stjórnar Sjúkraliðafélags Íslands, að fenginni umsögn laganefndar félagsins.
Drög að reglum deildarinnar voru samþykktar á stofnfundi Fagdeildar sjúkraliða með sérnám í hjúkrun í Borgarleikhúsinu 21. desember 2002 með fyrirvara um að lög
Sjúkraliðafélags Íslands breytist og heimili stofnun deildarinnar.

Reglur deildarinnar voru samþykktar á fulltrúaþingi Sjúkraliðafélags Íslands miðvikudaginn 14. maí 2003. 
Reglur deildarinnar lagðar fram á fulltrúaþingi SLFÍ 31. maí 2007 og samþykktar þannig breyttar.

Til baka