Fræðslusjóðir

Samkvæmt lögum um sjúkraliða ber þeim að viðhalda þekkingu sinni í samræmi við þær breytingar er verða innan heilbrigðiskerfisins. Einnig ber þeim að auka þekkingu sína með því að taka nám og eða námskeið er veita hagnýta sem og fræðilega menntun sem eykur gildi starfa sjúkraliða á þeim sviðum sem þeir starfa á. Til þess að koma til móts við þessar þarfir hefur ötult starf fræðslunefndar verið fólgið í því að bjóða upp á það nám og þau námskeið sem hafa þetta að markmiði. Sjúkraliðafélag Íslands hefur lagt áherslu á að sjóðir félagsins komi til móts við það markmið að sjúkraliðar geti menntað sig, haldið heilsu, náð heilsu, slakað á í orlofi og átt möguleika á að gera þetta án þess að fjárhagur komi í veg fyrir slíkt.

Markmið sjóða félagsins er að gera sjúkraliðum kleift að leita eftir fjárstuðningi vegna kostnaðar við nám, sem tengist starfi þeirra. Þeir sem hafa verið félagsmenn í 12 mánuði eiga rétt á styrk og rof á aðild getur aldrei verið lengri en 6 mánuðir.

Starfsmenntasjóður


Markmið sjóðsins er að styðja félagsmenn Sjúkraliðafélagsins til starfsnáms og símenntunar án verulegs kostnaðar svo þeir getið viðhaldið menntun sinni og þekkingu í samræmi við lög um heilbrigðisstarfsmenn.

Fjárhagur sjóðsins hefur svigrúm til að veita félagsmönnum allt að 200,000 kr. styrk á 24 mánaða tímabili. Hafi sjóðfélagi fullnýtt sér styrkinn á hann ekki rétt á fjárveitingu úr sjóðnum næstu 24 mánuði.

Styrkir úr þessum sjóði eru veittir sjúkraliðum til náms eða símenntunar er að jafnaði varða annað hvort starf eða fagsvið félagsmanns.
Nám eða námskeið til að auka almenna starfshæfni á sviði tölvutækni og tungumála eru styrkhæf.
Nám eða námskeið án beinnar tengingar við starf eru einnig styrkhæf að vissu marki.

Félagsmenn skulu vanda frágang umsókna og tilgreina hvernig þeir ætla að verja styrknum. Vel útfylltar umsóknir flýta fyrir afgreiðslu styrkja. Félagsmaður skráir sig inn á „Mínar síður“ á www.slfi.is og sækir þar um styrk vegna útlagðs kostnaðar. Öllum gögnum skal skilað með rafrænum hætti gegnum Mínar síður. Ef fylgigögn vantar mun verkefnastjóri sjóða hafa samband við umsækjanda og upplýsa um hvaða gögnum þurfi að skila til þess að unnt sé að greiða styrkinn út. Hægt er að fylgjast með ferli umsóknar á Mínum síðum á www.slfi.is. Upphæðir styrkja miðast við framlagða reikninga og þá er gerð krafa um að þeir séu sannanlega greiddir. Einungis eru veittir styrkir vegna reikninga sem eru í nafni umsækjanda en sjóðurinn greiðir ekki kostnað nema hann hafi sannanlega lagst á félagsmanninn. Ekki er greitt út á greiðslukvittanir sem eru í nafni annarra, t.d. vinnuveitanda. Ef greiðslukvittanir eru í nafni annars en félagsmanns gerir sjóðurinn kröfu um staðfestingu á endurgreiðslu. Styrkir eru, að jafnaði, greiddir út vikulega og fá umsækjendur tilkynningu um greiðslu í tölvupósti.

Úthlutunarreglur Starfsmenntasjóðs
Starfsreglur Starfsmenntasjóðs

Starfsþróunarsjóður


Tilgangur og markmið sjóðsins er annars vegar að efla starfsþróun sjúkraliða með það fyrir augum að þeir verði færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni og hins vegar að auka möguleika stofnana á að þróa starfsvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma.

Markmiði sínu hyggst sjóðurinn ná með því að styrkja sjúkraliða til frekari menntunar og starfsþróunar og stofnanir ríkisins til framþróunar á sama grunni. Einnig styrkir sjóðurinn fræðslu- og þróunarverkefni hjá þeim aðilum og stofnunum sem að sjóðnum standa og fjármagnar þau verkefni sem sjóðsstjórn skipuleggur. Um styrkúthlutanir fer eftir nánari reglum sem stjórn sjóðsins setur.
Félagsmaður getur sótt um allt að 400,000 kr. styrk á 24 mánaða tímabili. Hafi sjóðfélagi fullnýtt sér styrkinn á hann ekki rétt á fjárveitingu úr sjóðnum næstu 24 mánuði.

Úthlutunarreglur Starfsþróunarsjóðs
Umsóknareyðublað fyrir stofnanir og vinnuveitendur

Fræðslusjóður


Markmið sjóðsins er að stuðla að markvissri símenntun og starfsþróun sjúkraliða til að takast á við ný og breytileg verkefni. Sjóðnum er ætlað að vinna að því að styrkja fræðslu sjúkraliða, fyrirkomulag hennar og umhverfi. Enn fremur að auka möguleika stofnana til að þróa starfsemi sína til samræmis við þær kröfur sem gerðar eru til starfseminnar. 

Aðalviðfangsefni sjóðsins eru fagleg forysta og samhæfing í fræðslumálum sjúkraliða. Samstarf við símenntunarmiðstöðvar, fræðslusetur og aðra sjóði. Rekstur á fræðsluverkefnum, svo sem með útvistun til t.d. Framvegis og fleira. Formgerð og þjónusta við „fagráð“ sem og faglegt utanumhald um þekkingu og þjónustuaðila/fagaðila.

Sjóðurinn er einungis bundinn reglum og ákvörðunum stjórnar og sjálfstæði hans skýrt. Sjóðurinn er undir sameiginlegri stjórn samningsaðila, ríkissjóðs og Sjúkraliðafélags Íslands.

Reglur Fræðslusjóðs

Til baka