Fréttir

Reglur ungliðadeildar

10 apr. 2013

1. gr.: Heiti deildar og starfsvettvangur

Nafn deildar er Ungliðadeild Sjúkraliðafélags Íslands og starfar hún innan þess. Starfsvettvangur deildar og verkefni er að þjónusta alla sem rétt hafa til að bera starfsheitið sjúkraliði sem eru 34 ára og yngri. Deildin starfar á landsvísu.

Lögheimili deildarinnar og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.: Réttur til aðildar

Rétt til aðildar að deildinni eiga allir félagsmenn Sjúkraliðafélags Íslands, 34 ára og yngri.

3. gr.: Lög

Lög Sjúkraliðafélags Íslands eru lög deildarinnar og félagsmanna hennar,.

4. gr.: Hlutverk deildar

Hlutverk og markmið deildarinnar eru þau sem kveðið er á um í 2. kafla laga Sjúkraliðafélags Íslands og ber deildinni og forystu hennar að vinna að framgangi þeirra stefnumiða á sínum vettvangi.

Með því að:

• – efla Sjúkraliðafélag Íslands

• – standa vörð um mikilvægi félagsins

• – styðja sérstaklega við sjúkraliðanema

• – veita stjórn félagsins aðstoð við söfnun gagna og upplýsinga og annað sem henni

kann að koma að gagni í starfi sínu

• – hvetja ungt fólk til áframhaldandi sí- og framhaldsmenntunar sjúkraliða

• – starfa að kynningum á námi og störfum sjúkraliða

• – virkja ungt fólk til þátttöku í nefndarstörfum félagsins

5. gr.: Stjórn

Stjórn deildarinnar skal kosin á aðalfundi til eins árs.

Stjórnina skipa: formaður, 4 meðstjórnendur og 2 varamenn.

Formaður skal kjörinn sérstaklega til tveggja ára

Endurkjör stjórnarmanna er heimilt

6. gr.: Störf stjórnar og markmið

Stjórn deildarinnar er tengiliður milli félaga deildarinnar og félagsstjórnar Sjúkraliðafélags Íslands.

Formaður Ungliðadeildar hefur rétt á að sitja fundi félagsstjórnar með málfrelsi og tillögurétt ef á dagskrá hennar eru málefni er varða deildina sérstaklega.

Formaður boðar stjórnarfundi og aðra fundi deildarinnar. Að loknu stjórnarkjöri skal formaður boða til stjórnarfundar við fyrstu hentugleika. Á fundinum skiptir stjórnin með sér verkum og kýs sér varaformann, gjaldkera og ritara.

Stjórn deildarinnar getur skipað nefndir og starfshópa til að vinna að einstökum málefnum fyrir deildina.

7. gr.: Fjármál

Stjórn deildarinnar skal gera fjárhagsáætlun og leggja fyrir aðalfund til samþykktar. Beiðni um fjárframlag úr aðalsjóði Sjúkraliðafélags Íslands, samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun skal senda félagsstjórn fyrir 1. febrúar ár hvert.

8. gr.: Aðalfundur

Aðalfundur deildarinnar skal haldinn árlega á tímabilinu september – – desember sbr. ákvæði 12. gr. laga Sjúkraliðafélags Íslands. Skýrslu deildarinnar skal senda félagsstjórn fyrir 1. febrúar ásamt fjárhagsáætlun og fjárbeiðni, auk tillagna og greinagerða sem leggja á fyrir fulltrúaþing eða félagsstjórn.

Til aðalfundar skal boða með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Fundurinn skal auglýstur á tryggilegan hátt og þess getið í fundarboði ef fyrirhugaðar eru breytingar á reglum deildarinnar.

Þess skal getið í fundarboði hverjir séu í kjöri til formanns deildarinnar.

Dagskrá aðalfundar:

1. Kosning fundarstjóra.

2. Skýrsla formanns um starfsemi deildarinnar.

3. Lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir reikningar deildarinnar.

4. Tillögur um breytingar á reglum deildarinnar.

5. Kosning formanns.

6. Kosning stjórnar.

7. Kosning tveggja deildarkjörinna skoðunarmanna.

8. Kosning fulltrúa deildarinnar til setu á fulltrúaþingi Sjúkraliðafélags Íslands samkvæmt ákvæðum i, liðar 18. gr laga félagsins.

9. Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun deildarinnar til samþykktar.

10. Önnur mál.

9. gr.: Deildarfundir

Deildarfundi skal halda svo oft sem þurfa þykir.

Deildarfundi skal boða með tryggilegum hætti með minnst þriggja sólarhringa fyrirvara.

Stjórn deildarinnar er skylt að boða til deildarfundar ef fimmtungur félagsmanna hennar krefst þess og tilgreinir fundarefni.

10. gr.: Breyting á reglum

Reglum Ungliðadeildar má einungis breyta á aðalfundi, enda hafi tillögum um breytingar verið getið í fundarboði.

Breytingar á reglum deildarinnar öðlast ekki gildi fyrr en stjórn Sjúkraliðafélags Íslands hefur staðfest þær, að fenginni umsögn laganefndar félagsins.

Drög að reglum deildarinnar voru samþykktar á stofnfundi Ungliðadeildar innan Sjúkraliðafélags Íslands þann 22. janúar 2009.

Reglur þessar eru reglur deildarinnar með fyrirvara um samþykki

fulltrúaþings félagsins.

Til baka