LÖG SJÚKRALIÐAFÉLAGS ÍSLANDS

NAFN, LÖGHEIMILI OG VARNARÞING

1. gr.: Nafn, lögheimili og varnarþing
Félagið heitir Sjúkraliðafélag Íslands, skammstafað SLFÍ. Lögheimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Félagssvæði þess er allt landið.

1. KAFLI – HLUTVERK FÉLAGSINS OG MARKMIÐ

2. gr.: Hlutverk félagsins og markmið
Að vinna að hagsmunamálum félagsmanna, vernda réttindi þeirra og beita sér gegn hvers konar misrétti í launagreiðslum og starfskjörum.
Að vinna að samstöðu félagsmanna og efla samheldni stéttarinnar m.a. með útgáfustarfsemi, fræðslufundum, skemmtunum og annarri félagsstarfsemi.
Að stuðla að aukinni og bættri menntun félagsmanna.
Að hvetja félagsmenn til að viðhalda hæfni sinni og auka þekkingu sína.
Að annast gerð kjarasamninga fyrir félagsmenn og standa vörð um áunnin réttindi.
Að stuðla að menningarstarfsemi meðal félagsmanna.
Að hafa samvinnu við hliðstæð erlend samtök.
Að mennta og þjálfa trúnaðarmenn félagsins.
Að gæta virðingar stéttarinnar og vera málsvari hennar.
Að efla samvinnu og samstarf þeirra sem starfa við heilbrigðisþjónustu svo og annarra opinberra starfsmanna.

3. KAFLI – FÉLAGSAÐILD – ÚRSÖGN

3. gr.: Réttur til aðildar að félaginu
Sjúkraliðar sem lokið hafa námi við Sjúkraliðaskóla Íslands, fjölbrautaskóla eða hliðstæða skóla erlendis, sem njóta viðurkenningar viðkomandi ráðuneytis og Sjúkraliðafélags Íslands. Einnig eiga rétt til aðildar að félaginu starfsmenn sérmenntaðir í hjúkrun og/eða aðhlynningu á félags- eða heilsugæslusviði sem leggja má að jöfnu við sjúkraliðanám eða hluta af sjúkraliðanámi. Allir félagsmenn sem eiga aðild að félaginu skulu hér eftir sem hingað til njóta þeirra réttinda sem þeir hafa haft.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. um félagsaðild, geta aðeins þeir sjúkraliðar öðlast fagfélagsaðild að Sjúkraliðafélagi Íslands eftir 1. janúar 2000, sem ekki eru aðilar að öðru stéttarfélagi á grundvelli menntunar sinnar eða starfs.

4. gr.: Innganga í félagið
Einstaklingur sem óskar aðildar að félaginu skal sanna stjórn félagsins réttindi sín með framlagningu leyfisbréfs útgefnu af Landlæknisembættið, eða með öðrum gögnum sem stjórnin metur gild.
Halda skal aukaskrá yfir sjúkraliða sem starfa samkvæmt kjarasamningum félagsins, störf sem gefa þeim rétt til aðildar og greiða félagsgjöld, en hafa ekki óskað eftir inngöngu í félagið. Réttindi starfsmanna sem öðlast aðild að félaginu með þessum hætti skulu vera þau sömu og aukameðlima, samkvæmt 6. gr.

5. gr.: Fagfélagsaðild
Sjúkraliðar sem starfs síns vegna er skylt að eiga aðild að öðru stéttarfélagi, skulu hafa rétt til fagaðildar að félaginu.
Fagfélagar hafa málfrelsi, tillögu- og atkvæðisrétt í öllum málum félagsins, öðrum en þeim er varða kjara- og samningamál, sbr. þó ákv. 2. mgr. 3. gr.

6. gr.: Aukaaðild
Nemum er heimilt að gerast aukameðlimir að félaginu meðan á námi stendur.
Aukameðlimir hafa tillögu- og málfrelsi, án atkvæðisréttar um málefni félagsins, nema annað sé ákveðið.
Aukameðlimir sem greiða félagsgjöld til SLFÍ af launum skulu njóta fyrirgreiðslu félagsins varðandi meðferð og túlkun kjarasamninga, réttindamál og félagslega þjónustu.

7. gr.: Merki félagsins
Merki félagsins “blómgaður lífssproti er vex upp af tveimur hjörtum” (stílfærð mynd af hjartatvíblöðku; Listera cordata)

8. gr.: Félagsnæla
Sjúkraliði getur fengið félagsnælu við inngöngu í félagið. Nælan er úr silfri og er eign félagsins. Sjúkraliði greiðir ákveðna upphæð í eitt skipti fyrir heimild til að bera hana.
Leggja ber áherslu á að sjúkraliði beri fagnæluna sé því viðkomið starfsins vegna.
Við fráfall, úrsögn úr félaginu, eða brottvikningu, skal nælunni skilað til félagsins, án endurgjalds.
Sjúkraliði með nælu sem kýs að viðhalda félagsaðild sinni, en er ekki starfandi sem sjúkraliði, getur viðhaldið aðildinni með því að greiða fagfélagsgjöld árlega.

9. gr.: Úrsögn
Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og sendast félagsstjórn. Telst viðkomandi gengin úr félaginu þremur mánuðum eftir að úrsögn barst félagsstjórn enda sé hann skuldlaus við félagið.
Þrátt fyrir úrsögn úr félaginu getur einstaklingur verið skyldugur til að greiða gjald til félagsins meðan hann tekur laun og nýtur annarra kjarasamningsbundinna réttinda samkvæmt kjarasamningi þess.

10. gr.: Brottvikning úr félaginu
Allir sem aðild eiga að félaginu, eru skyldugir til að hlýða lögum þess.
Félagsstjórn getur vikið manni úr félaginu hafi hann að dómi stjórnar og/eða Siðanefndar félagsins misnotað nafn félagsins, eða orðið sekur um meiriháttar brot er varpað gæti rýrð á starfsheiður stéttarinnar eða fyrir ítrekuð brot gegn lögum félagsins, samþykktum þess eða hagsmunum.
Félagsmaður á rétt á að bera ákvörðun stjórnar um brottvikningu úr félaginu undir úrskurð fulltrúaþings.
Einfaldur meirihluti ógildir fyrri ákvörðun stjórnar um brottvikningu.

4. KAFLI – SVÆÐISDEILDIR – FÉLAGSSVÆÐI

11. gr.: Félagssvæði
Innan Sjúkraliðafélags Íslands er heimilt að starfandi séu sjálfstæðar svæðisdeildir sem skiptast að meginreglu eftir kjördæmum, eins og þau voru skipulögð samkvæmt landslögum fram til 16. maí 2000:
Nöfn og starfssvæði deildanna er:
Svæðisdeild Reykjavíkur og nágrennis; Gullbringu- og Kjósarsýslu, Bessastaðahreppur, Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, Mosfellsbær og Seltjarnarnes.
Svæðisdeild Suðurnesja vestan Straums; Garður, Grindavík, Reykjanesbær, Sandgerði og Vogar.
Svæðisdeild Vesturlands – frá Hvalfjarðarbotni að sunnan að Gljúfurá að norðan. (Sýslumörk austur og vestur Húnavatnssýslna)
Svæðisdeild Vestfjarða – frá og með Barðaströnd að Brú í Hrútafirði.
Svæðisdeild Norðurlands vestra – frá og með Gljúfurá að Siglufirði.
Svæðisdeild Norðurlands eystra – frá og með Siglufirði að og með Langanesi. (Að Norður Múlasýslu).
Svæðisdeild Austurlands – frá Langanesi (Norður Múlasýsla) að Höfn í Hornafirði.
Svæðisdeild Suðurlands frá og með Höfn Í Hornafirði að og með Hveragerði og Þorlákshöfn í vestri að Vestmannaeyjum frátöldum.
Svæðisdeild Vestmannaeyja.

12. gr.: Svæðisdeildir
Hver svæðisdeild innan SLFÍ setur sér reglur og kýs sér stjórn. Deildirnar skulu senda stjórn félagsins afrit af lögum sínum sem yfirfer þau og gætir þess að lögin séu í hátt við lög SLFÍ og stangist ekki á við tilgang og markmið félagsins.

13. gr.: Aðalfundir svæðisdeilda
Svæðisdeildirnar skulu halda aðalfund sinn árlega á tímabilinu september – desember. Að honum loknum, skulu deildirnar senda stjórn SLFÍ ársreikning sinn og skýrslu um starfsemina, ásamt skrá yfir stjórn og aðra trúnaðarmenn deildarinnar, þ.m.t. fulltrúa kjörna til setu á fulltrúaþingi félagsins.
Skýrslur svæðisdeilda skulu hafa borist félagstjórn SLFÍ fyrir 1. febrúar ár hvert, ásamt fjárhagsáætlun og fjárbeiðni auk tillagna og greinargerða sem leggja á fyrir fulltrúaþing.

14. gr.: Hlutverk svæðisdeilda
Stjórn hverrar svæðisdeildar er ábyrg á sínu svæði og tengiliður milli félagsmanna og félagsstjórnar og vinnur þau verk sem henni kunna að vera falin af fulltrúaþingi eða félagsstjórn.
Komi til þess að deild leggist af skulu fjámunir sem í eigu hennar eru ganga til SLFÍ.

5. KAFLI – SÉRDEILDIR/HLUTVERK

15.gr.: Deild félagsmanna í einkaþjónustu
Heimilt er með samþykki félagsstjórnar að stofna sérdeildir félagsmanna sem ekki starfa hjá opinberum aðilum, ríki, sveitarfélögum eða sjálfseignarstofnunum sem starfa í almannaþágu samkvæmt lögum, eru á fjárlögum eða njóta fjárframlaga til launagreiðslu úr ríkissjóði. Einstaklingar sem aðild eiga að deildinni hafa öll réttindi og ber að lúta öllum skyldum félagsmanna.

16. gr.: Deild sjúkraliða með sérnám
Heimilt er að stofna deild sjúkraliða með sérnám innan félagsins og skal hún starfa á landsvísu.
Deild sjúkraliða með sérnám, skal vinna að framgangi hjúkrunar, viðurkenningu á aukinni menntun sjúkraliða á viðkomandi sviði. Hún skal vera stjórn félagsins og nefndum til ráðgjafar.
Stofnun Deildar sjúkraliða með sérnám, starfsreglur og starfssvið þurfa að hljóta staðfestingu stjórnar félagsins.
Fulltrúi deildarinnar á rétt á að sitja fulltrúaþing félagsins, sem áheyrnarfulltrúi með málfrelsi og tillögurétt um málefni er varðar deildina sérstaklega.

17. gr.: Eftirlaunadeild
Heimilt er að starfrækja innan félagsins lífeyrisdeild. Starfssvið deildarinnar og starfsreglur þurfa að fá staðfestingu stjórnar félagsins.
Fulltrúi deildarinnar á rétt á að sitja fulltrúaþing félagsins, sem áheyrnarfulltrúi með málfrelsi og tillögurétt um málefni er varðar deildina sérstaklega.

6. KAFLI – FULLTRÚAÞING OG HLUTVERK ÞESS

18. gr.: Fulltrúaþing
Fulltrúaþing fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Skal það haldið árlega á tímabilinu apríl – maí.

19. gr.: Fjöldi þingfulltrúa
Félagsstjórn SLFÍ sendir stjórnum svæðisdeilda tilkynningu um fjölda fulltrúa á fulltrúaþing hverju sinni, á grundvelli félagatals næstliðinna áramóta. Fulltrúar skulu kosnir á aðalfundi deildanna.
Hver deild skal eiga einn fulltrúa. Þegar félagatal stendur á heilu hundraði fær deildin næsta fulltrúa sinn. Félagatal skal miða við áramót.
Fulltrúar á þingi SLFÍ:
1. Félagsstjórn. Formenn svæðisdeilda sem sæti eiga í félagsstjórn SLFÍ sitja fulltrúaþing án atkvæðisréttar, hafi þeir ekki verið kjörnir þingfulltrúar sinnar svæðisdeildar.
2. Kjörnir fulltrúar svæðisdeilda.
3. Einn fulltrúi nema frá hverjum skóla sem hefur a.m.k. 20 nema á heilbrigðisbraut.
4. Fulltrúi kjararáðs SLFÍ skal jafnan sitja þing þegar kjaramál eru á dagskrá, án atkvæðisréttar sé hann ekki kjörinn fulltrúi.
5. Uppstillingarnefnd, sbr. ákvæði 4. mgr. 36. gr.
6. Félagsmenn hafa rétt til setu á fulltrúaþingi með málfrelsi, án tillögu- eða atkvæðisréttar.
7. Fulltrúi deildar sjúkraliða með sérnám hefur málfrelsi og tillögurétt um mál er varðar deildarfélaga sérstaklega.
8. Fulltrúi eftirlaunadeildar á rétt til setu á fulltrúaþingi með málfrelsi og tillögurétt um málefni er varðar deildarfélaga sérstaklega.
9. Fulltrúi Ungliðadeildar félagsins skal eiga rétt til setu á fulltrúaþingi með málfrelsi og tillögurétt um málefni er varða deildina eða deildarfélaga.

20. gr.: Boðun þingfulltrúa
Til fulltrúaþings skal boða með bréfi til hvers fulltrúa með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara miðað við póstlagningu fundarboðs. Með fundarboðinu skulu fylgja reikningar félagsins fyrir liðið ár og tillögur sem verða lagðar fyrir þingið.
Félagsmaður sem koma vill á framfæri tillögum, eða vekja athygli fulltrúaþings á málefnum, skal koma erindum sínum á framfæri við stjórn viðkomandi svæðisdeildar fyrir lok desembermánaðar.
Mál eða tillögur til fulltrúaþings sem ekki hafa borist á tilsettum tíma, er heimilt að leggja fyrir þing, en til þess þarf samþykki ¾ þingfulltrúa. Málefni sem berast fulltrúaþingi með þessum hætti og teljast stefnumarkandi í meginatriðum fyrir félagið, eða félagsmenn fá ekki fullnaðarafgreiðslu, fyrr en á næsta fulltrúaþingi.
Heimilt er félagsstjórn að boða til aukaþings ef málefni er svo brýnt að það þoli ekki að bíða næsta þings.

21. gr.: Lögmæti fulltrúaþings
Fulltrúaþing er lögmætt ef rétt er til þess boðað og a.m.k. 4/5 fulltrúa eru mættir.

22. gr.: Dagskrá fulltrúaþings
Þessi eru sérstök verkefni fulltrúaþings SLFÍ:
1. Þingsetning.
2. Nafnakall þingfulltrúa.
3. Kosning starfsmanna þingsins, forseta, varaforseta og tveggja þingritara.
4. Lýst formannskjöri.
5. Kosið í starfsnefndir þingsins.
6. Skýrsla formanns.
7. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar til samþykktar, með skýringum gjaldkera.
8. Lagabreytingar.
9. Kosning til stjórnar. Kosið er í embætti varaformanns, ritara og gjaldkera, auk varamanna í störf gjaldkera og ritara.
10. Kosning tveggja félagskjörinna skoðunarmanna og jafn margra til vara.
11. Ákvörðun félagsgjalda fyrir starfandi félagsmenn og fagfélaga. Afgreiðsla fjárhagsáætlunar fyrir næsta starfsár.
12. Tillögur, mál og nefndarálit tekin til umræðu og afgreiðslu.
13. Kosning fastanefnda samkvæmt lögum SLFÍ, [þ.m.t fulltrúa félagsins á bandalagsþing og aðalfundi BSRB.]
14. Kjaramál.
15. Önnur mál.

7. KAFLI – STJÓRN FÉLAGSINS

23. gr.: Félagsstjórn – Kjör formanns
Félagsstjórn skipa:
Formaður kjörinn í allsherjaratkvæðagreiðslu til þriggja ára.
Varaformaður, ritari, gjaldkeri og varamenn fyrir ritara og gjaldkera skulu kosnir á fulltrúaþingi til tveggja ára.
Formenn svæðisdeilda eru sjálfkjörnir í félagsstjórn eða varaformaður viðkomandi deildar í forföllum formanns.
Endurkjör stjórnarmanna er heimilt.

24. gr.: Hlutverk félagsstjórnar
Félagsstjórn hefur æðsta vald í málefnum félagsins á milli fulltrúaþinga og ber hverjum félaga að hlíta fyrirmælum hennar, en hefur rétt til að skjóta ágreiningsmálum sínum til næsta fulltrúaþings, sem fellir fullnaðarúrskurð í málinu.
Verkefni félagsstjórnar eru m.a.:
l. Ráða starfsmenn félagsins, ákveða starfssvið þeirra og semja um laun og önnur starfskjör.
Stjórninni er heimilt að greiða þóknun til félagsmanna sem gegna tímafrekum og ábyrðarmiklum störfum fyrir félagið.
2. Koma fram sem málsvari félagsins.
3. Gæta sjóða og eigna félagsins í samræmi við fyrirmæli laga og fjárhagsáætlunar.
4. Sjá um útgáfu málgagns félagsins, skipuleggja fræðslu, námskeið fyrir trúnaðarmenn og aðra fræðslu og menningarstarfsemi fyrir félagsmenn.
5. Gefa árlega skýrslu um starfsemi SLFÍ til fulltrúaþings.
6. Fylgjast með rekstri og framgangi svæðisdeildanna og hlúa að starfsemi þeirra og miðla fréttum af starfi sínu og annarra til svæðisdeildanna.

25. gr.: Sérstakar starfsnefndir stjórnar
Félagsstjórn er heimilt að skipa starfsnefndir til að vinna að ákveðnum verkefnum. Hver nefnd kýs sér formann og skal hann leggja niðurstöður nefndarinnar fyrir félagsstjórn áður en þær eru kynntar á öðrum vettvangi.

26. gr.: Fundur félagsstjórnar
Formaður kallar saman stjórnarfundi, hefur eftirlit með allri starfsemi félagsins og gegnir öðrum venjulegum stjórnarstörfum. Formaður skal halda fundi með félagsstjórn eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.
Formaður stýrir fundum félagsstjórnar og boðar til funda þegar hann telur ástæðu til. Honum er skylt að kveða stjórnina saman til fundar ef a.m.k. helmingur stjórnarmanna óskar þess.
Stjórnarfundi skal boða með dagskrá á tryggilegan hátt, með minnst viku fyrirvara.
Fundir eru lögmætir ef rétt er til þeirra boðað og meirihluti stjórnarmanna er mættur.
Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundi, falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.

27. gr.: Framkvæmdastjórn
Formaður, varaformaður, ritari og gjaldkeri mynda framkvæmdastjórn félagsins.
Framkvæmdastjórn annast framkvæmd á ákvörðunartökum fulltrúaþings og félagsstjórnar og sér um daglegan rekstur félagsins í umboði félagstjórnar.
Framkvæmdastjórn skal að jafnaði halda fundi tvisvar í mánuði. Varamenn framkvæmdastjórnar skulu aðeins tilkvaddir séu um langvarandi forföll stjórnarmanna að ræða.

28. gr. Trúnaðarmannaráð:
Trúnaðarmannaráð skal starfrækt á vegum og vettvangi SLFÍ. Formaður SLFÍ er samhliða formaður Trúnaðarmannaráðsins.
Fundir trúnaðarmannaráðs SLFÍ:
Trúnaðarmannaráð SLFÍ skal kallað saman a.m.k. einu sinni á ári seinni hluta árs. Fundir trúnaðarmannaráðs skulu að jafnaði standa yfir í einn dag. Formaður trúnaðarmannaráðsins kallar það saman til fundar og stýrir fundum þess. Formaður kemur ályktunum og samþykktum trúnaðarmannaráðsins á framfæri við félagsstjórn SLFÍ og aðra eftir atvikum og fylgir þeim eftir.
Formaður skal kalla trúnaðarmannaráðið saman ef a.m.k. 25% trúnaðarmanna krefjast þess skriflega og tilgreina fundarefni. Trúnaðarmannaráð SLFÍ getur tekið ákvarðanir um málefni félagsins samkvæmt tillögum félagsstjórnar sem ekki er skylt að bera upp á Fulltrúaþingi þess *(sjá neðanmáls).

8. KAFLI – FJÁRMÁL, – SJÓÐIR FÉLAGSINS

29. gr.: Fjármál, árgjöld og reikningsár
Fulltrúaþing ákveður árlega gjöld félagsmanna og annast félagið innheimtu þeirra. Heimilt er að draga árgjaldið frá launum félagsmanna í einu eða mörgu lagi eftir því hvort þykir hentugra.
Fulltrúaþing skal ennfremur ákveða félagsgjöld annarra félagsmanna og innheimtu þeirra. Þingið getur með sérstakri samþykkt veitt félagsstjórn umboð til að ákveða gjöld þessa hóps.
Lífeyrisþegar skulu undanþegnir greiðslu félagsgjalda. Gjald félagsmanns í hlutastarfi, skal ákveðið þannig að það sé aldrei lægra en gjald sem félagsstjórn ákveður að innheimta fyrir fagfélagsaðild.
Ef greiðslan er lægri en fagfélagsgjaldið á viðmiðunartímabilinu, skal mismunurinn innheimtur með sama hætti og félagsgjöld fagfélaga.
Hafi félagsmaður ekki greitt gjöld sín til félagsins í tvö ár, missir hann öll félagsleg réttindi þar til skuldin er greidd eða um hana samið.
Svæðisdeildir fá til starfsemi sinnar hluta af félagsgjöldum samkvæmt ákvörðun fulltrúaþings SLFÍ, við afgreiðslu fjárhagsáætlunar félagsins.
Sjóði félagsins skal ávaxta í viðurkenndum lánastofnunum.

30. gr.: Félagskjörnir skoðunarmenn
Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands kýs tvo skoðunarmenn og jafn marga til vara til eins árs í senn.
Skoðunarmenn hafa eftirlit með fjárreiðum félagsins milli þinga endurskoða bókhald þess svo oft sem þurfa þykir, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári.
Endurskoðun ársreikninga skulu skoðunarmenn hafa lokið eigi síðar en tveimur vikum eftir að reikningar félagsins liggja fyrir, skýrslu um störf sín skulu þeir leggja fram við formann félagsins.
Heimilt er skoðunarmönnum félagsins að kveða sér til aðstoðar löggiltan endurskoðanda.
Leiði athugun skoðunarmanna í ljós verulega galla á bókhaldi eða eignarvörslu, skulu þeir án tafar gefa félagsstjórn skýrslu þar um og ber henni þá þegar að gera viðeigandi ráðstafanir.
Skoðunarmenn skulu hvenær sem þeir óska, eiga aðgang að öllum gögnum félagsins og einstakra félagsdeilda varðandi fjárreiður þessara aðila, þar með taldar fundagerðabækur stjórna, þings og starfandi nefnda.

31. gr.: Sjóðir í vörslu félagsins

31. 1 Kjaradeilusjóður
Sérstökum sjóði, Kjaradeilusjóði SLFÍ, skal komið á fót til styrktar félagsmönnum sem eiga í langvinnum kjaradeilum og missa laun af þeim sökum.
Kjaradeilusjóði SLFÍ skulu settar starfsreglur sem fulltrúaþing staðfestir.
Tekjur sjóðsins skulu vera hlutfall af innheimtum félagsgjöldum, eða sjálfstæður gjaldstofn, ákveðinn af fulltrúaþingi félagsins hverju sinni.

31.2 Orlofssjóður
Orlofssjóður Sjúkraliðafélags Íslands er fjármagnaður með sérstöku framlagi atvinnurekanda. Sjóðurinn er ætlaður til að skapa félagsmönnum möguleika til orlofsdvalar eða annarrar afþreyingar. Verðir breyting á starfsreglum sjóðsins skal leggja þær fyrir fulltrúaþing til samþykktar.
Orlofssjóður hefur sérstakt reikningshald og er undanþeginn fjárskuldbindingum félagsins. Ársreikningur sjóðsins skal endurskoðaður og lagður fram til samþykktar á fulltrúaþingi félagsins.
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið.

31.3 Minningar og styrktarsjóður SLFÍ
Styrktarsjóður í eigu Sjúkraliðafélags Íslands. Sjóðurinn skal fjármagnaður með sölu minningarkorta, hverskonar framlögum og minningargjöfum. Sjóðurinn er með sjálfstætt reikningshald og er undanskilinn öllum fjárskuldbindingum félagsins. Stjórn sjóðsins skipa þrír menn kjörnir á fulltrúaþingi, þar af skal einn tilnefndur úr framkvæmdastjórn félagsins. Tilgangur sjóðsins er að styrkja félagsmenn sem eiga í fjárhagsörðugleikum vegna veikinda eða af öðrum sambærilegum ástæðum.

31.4 Starfsþróunarsjóður/Fræðslusetur
Starfsþróunarsjóður er í eigu félagsins, hefur sérstaka kennitölu og starfar samkvæmt skipulagsskrá sem samþykkt er á Fulltrúaþingi félagsins. Tekjur sjóðsins er framlag atvinnurekenda sem er umsamið hlutfall af öllum launum sjúkraliða með aðild að Sjúkraliðafélagi Íslands. Markmið sjóðsins er að bæta möguleika sjúkraliða til að auka menntun sína án verulegs kostnaðar. Það er ennfremur hlutverk sjóðsins að taka við og ávaxta tímabundið framlag atvinnurekenda.

31.5 Starfsmenntasjóður SLFÍ
Starfsmenntasjóður er í eigu félagsins, hefur sérstaka kennitölu og starfar samkvæmt skipulagsskrá sem samþykkt er á Fulltrúaþingi félagsins. Tekjur sjóðsins er framlag atvinnurekenda sem er umsamið hlutfall af öllum launum sjúkraliða með aðild að Sjúkraliðafélagi Íslands. Tilgangur sjóðsins er að félagsmenn SLFÍ geti sótt starfsnám og símenntun án verulegs kostnaðar og viðhaldið menntun sinni í samræmi við lög og reglugerðir um heilbrigðisstarfsmenn.
Styrkveitingin skal eingöngu veitt til náms/námskeiðs sem beinlínis eru ætluð sjúkraliðum til þess að auka þekkingu sína og viðhalda menntun sinni og tileinka sér framfarir í heilbrigðisþjónustu. Það er ennfremur hlutverk sjóðsins að taka við og ávaxta tímabundið framlag atvinnurekenda Stjórn sjóðsins setur sér reglur um úthlutun styrkja í samræmi við tilgang sjóðsins og afgreiðslu mála.

9. KAFLI – NEFNDIR KJÖRNAR Á FULLTRÚAÞING

32. gr.: Kjörstjórn
Fulltrúaþing SLFÍ kýs fimm fulltrúa og þrjá til vara í kjörstjórn til tveggja ára.
Hlutverk kjörstjórnar er:
1. Að hafa yfirumsjón með kjöri fulltrúa á fulltrúaþing, rannsaka kjörbréf þeirra og skila áliti sínu í upphafi þings, sbr. ákv. 19. gr. laga félagsins.
2. Að undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfallsboðun samkvæmt 15. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.
3. Að undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um kjarasamninga og frestun eða loka verkfalls samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar og kjaramálanefndar.
4. Sjá um allsherjaratkvæðagreiðslu um kjör formanns samkvæmt 23. gr.
5. Að undirbúa og annast aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar sem stjórn eða fulltrúaþing SLFÍ, felur kjörstjórn sérstaklega.
Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum og kosningum, um vafaatkvæði og önnur ágreiningsatriði sem upp koma í atkvæðagreiðslum sem hún annast.

33. gr.: Kjaramálanefnd
Fulltrúaþing kýs átta félagsmenn beinni kosningu til að starfa í kjaramálanefnd.
Kjörtímabil nefndarinnar er tvö ár.
Kosning í nefndina skal fara fram árlega og kosnir fjórir fulltrúar hverju sinni. Endurkjör er heimilt.
Formaður SLFÍ er sjálfkjörinn í nefndina og er formaður hennar. Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir og valdir úr hópi starfandi félagsmanna á landsbyggðinni, þ.e. utan Reykjavíkurdeildarinnar.
Kjaramálanefnd skal í samráði við félagsstjórn og trúnaðarmannaráð annast:
1. Undirbúning kröfugerðar vegna kjarasamninga.
2. Kjósa úr sínum hópi þrjá fulltrúa í kjararáð er sjá um viðræður við viðsemjendur SLFÍ.
3. Fylgjast með efnahags- og kjaramálum og veita félagsmönnum upplýsingar um þau efni.
4. Veita einstökum félagsdeildum umboð til að annast að hluta eða öllu leyti kjarasamninga á sínu starfssvæði. Í þeim tilvikum sem umboð til samningagerðar er veitt, skal fulltrúi sem kjaramálanefnd tilnefnir vera viðkomandi samninganefnd til aðstoðar og fulltingis.
5. Taka ásamt félagsstjórn, sbr. ákvæði 42. gr. ákvörðun um allsherjaratkvæðagreiðslu um boðun verkfalla.
Kjaramálanefnd skal hafa samráð við svæðisdeildir eða aðra þá sem ætla má, að hafi einhverja sérstöðu innar SLFÍ, við undirbúning kröfugerðar.

Kjararáð
Kjaramálanefnd kýs úr sínum hópi þrjá fulltrúa í kjararáð. Formaður er sjálfkjörinn í ráðið í umboði kjaramálnefndar. Undirskrift kjarasamninga skal gerð með fyrirvara um samþykki félagsmanna að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu.
Við breytingu á kjarasamningi á samningstímabilinu er ekki skylt að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu.
Heimilt er, með samþykki kjaramálanefndar og stjórnar félagsins að afgreiða kjarasamninga á almennum félagsfundi.

34. gr.: Siðanefnd
Siðanefnd Sjúkraliðafélags Íslands sem skipuð er þremur félagsmönnum auk varamanns starfar í umboði félagsins. Nefndin skal kjörin til tveggja ára með beinni kosningu á fulltrúaþingi félagsins. Stjórnarmenn SLFÍ eru ekki kjörgengir til setu í Siðanefnd. Starfsreglur Siðanefndar og breytingar á þeim skulu lagðar fyrir fulltrúaþing félagsins til staðfestingar. Siðanefnd er umsagnaraðili ef ástæða þykir til að víkja félagsmanni úr félaginu vegna alvarlegra brota gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna sbr. ákv. 9.gr. laganna.

35. gr.: Laganefnd
Laganefnd skipuð þremur félagsmönnum auk varamanns, skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára. Hlutverk laganefndar er:
Að sjá um endurskoðun á lögum félagsins og aðlaga þau breyttum viðhorfum á hverjum tíma.
Að taka til umsagnar tillögur um breytingar á lögum sem félagsstjórn berast frá svæðisdeildum og einstaklingum.
Reglur sem svæðisdeildir setja sér, eða breytingar á þeim, skulu hljóta staðfestingu stjórnar SLFÍ að fenginni umsögn laganefndar. Tillögur laganefndar um breytingu á lögum félagsins eða tillögur annarra sama efnis skulu sendar þingfulltrúum a.m.k. fjórum vikum fyrir boðað fulltrúaþing, sbr. 20. gr.

36. gr.: Ritnefnd
Ritnefnd skipuð þremur félagsmönnum, auk varamanns skal kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára. Ritnefnd annast útgáfu og ritstýrir málgagni félagsins “Sjúkraliðinn”.
Árlega skal einn ritstjórnarmanna ganga úr ritstjórn og annar kosinn í hans stað. Endurkjör er heimilt.

37. gr.: Orlofsheimila- og ferðanefnd
Fulltrúaþing SLFÍ kýs þrjá félagsmenn og einn til vara í orlofs- og ferðanefnd. Kjörtími nefndarinnar er tvö ár.
Hlutverk nefndarinnar er að vinna að orlofsmálum félagsmanna með uppbyggingu orlofsheimila og skipulagningu sumarleyfisferða, sjálfstætt eða í samstarfi við BSRB og/eða önnur samtök launþega.

38. gr.: Fræðslunefnd
Fræðslunefnd skipuð þremur félagsmönnum og einum til vara, skal kosin á fulltrúaþingi til tveggja ára. Hlutverk nefndarinnar er, að stuðla að aukinni menntun félagsmanna.
Til að vinna að framgangi markmiða sinna, skal nefndin halda fræðslufundi, námskeið og ráðstefnur, þar sem kynnt eru ný viðhorf og nýjungar á sviði heilbrigðisþjónustunnar.
Nefndin skal leitast við að hafa sem nánast og best samstarf við skóla, ráðuneyti og aðra þá aðila sem annast eða bjóða fræðslu eða kynningu er varðar stéttina.

39. gr.: Uppstillingarnefnd
Uppstillingarnefnd skipuð fimm félagsmönnum auk tveggja til vara, skal kosin af fulltrúaþingi til þriggja ára. Kjörtími skal fylgja kjörtíma formanns.
Uppstillingarnefnd gerir tillögur um menn í stjórn, nefndir, ráð og önnur störf eða embætti sem fulltrúaþing kýs, [þ.m.t. fulltrúa félagsins á bandalagsþing og aðalfundi BSRB.]
Uppstillingarnefnd skal afla staðfestingar viðkomandi einstaklings á því að hann gefi kost á sér til starfsins.
Uppstillingarnefnd skal boðuð til fulltrúaþings með sama hætti og kjörnir fulltrúar.
Nefndarmenn hafa málfrelsi og tillögurétt á þinginu án atkvæðisréttar nema þeir séu kjörnir þingfulltrúar.

40. gr.: Umboð starfsnefnda
Starfsnefndir kjörnar af fulltrúaþingi SLFÍ, skulu starfa í umboði og á ábyrgð stjórnar félagsins, nema annað sé sérstaklega ákveðið.

41. gr.: Skipan í nefndir
Þess skal gætt við tilnefningar í fastanefndir félagsins að jafnan skal a.m.k. einn stjórnarmanna eiga sæti í hverri þeirra, nema annað sé tekið fram eða það þyki ekki fara í hátt við góða stjórnarhætti.
10. KAFLI – ATKVÆÐAGREIÐSLUR – KOSNINGAR – BOÐUN VERKFALLS

42. gr.: Kosning formanns
Formaður félagsins skal kosinn í allsherjaratkvæðagreiðslu. Á kjörskrá og með kosningarétt eru allir félagsmenn Sjúkraliðafélags Íslands. Ef fleiri en einn er í kjöri og fá sama atkvæðamagn skal hlutkesti ráða úrslitum.

43. gr.: Ákvörðun um boðun verkfalls
Félagsstjórn, trúnaðarmannaráð og kjaramálanefnd skulu í umboði fulltrúaþings taka ákvörðun um allsherjaratkvæðagreiðslu um boðun verkfalls.
Ákvörðun um boðun verkfalls skal tekin í leynilegri almennri atkvæðagreiðslu meðal þeirra félagsmanna sem samningurinn tekur til sbr. ákvæði 15. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.
Til þess að samþykkja verkfallsboðun þarf a.m.k. helmingur þeirra félagsmanna sem starfa hjá þeim sem verkfallið beinist gegn, að hafa tekið þátt í atkvæðagreiðslunni og meirihluti þeirra samþykkja hana.
Kjarasamningur skal samþykktur f.h. félagsins af til þess bærum aðilum með fyrirvara um samþykki félagsmanna, sem fengið skal með allsherjaratkvæðagreiðslu.
Einstökum svæðis- eða sérdeildum innan Sjúkraliðafélags Íslands skal heimilt að afgreiða kjarasamning, með atkvæðagreiðslu á almennum félagsfundi, að fengnu samþykki stjórnar og kjaramálanefndar, enda beinist kjaradeilan eingöngu gegn þeim viðsemjanda sem í hlut á, á viðkomandi starfsvettvangi eða félagssvæði.
Um kjarasamninga skal fara fram leynileg almenn atkvæðagreiðsla meðal þeirra starfsmanna sem samningurinn tekur til.
Úrslitum ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða.
Kjörskrá skal miða við félagatal Sjúkraliðafélags Íslands í þeim mánuði sem allsherjaratkvæðagreiðslan fer fram.

11. KAFLI – TRÚNAÐARMENN – TRÚNAÐARMANNARÁÐ

44. gr.: Trúnaðarmenn
Á hverjum vinnustað þar sem félagsmenn vinna skal valinn trúnaðarmaður með réttindum og skyldum samkvæmt V. kafla laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Val trúnaðarmannsins skal þegar tilkynna til formanns eða framkvæmdastjóra Sjúkraliðafélags Íslands.
Trúnaðarmaður skal kosinn til tveggja ára. Kosningu skal lokið fyrir 1. október.
Hætti trúnaðarmaður störfum áður en kjörtímabil hans lýkur, skal kjósa trúnaðarmann í hans stað til tveggja ára.
Berist stjórn svæðisdeildar SLFÍ ekki tilkynning um val trúnaðarmanns í stað þess sem hættir, skal stjórn viðkomandi svæðisdeildar skipa trúnaðarmann án tilnefningar og tilkynna það félögum og stjórnanda vinnustaðarins.
Berist formanni eða framkvæmdastjóra SLFÍ ekki tilkynning um val trúnaðarmanns í stað þess sem hættir, skal félagsstjórnin eða framkvæmdastjórnin í umboði hennar skipa trúnaðarmann án tilnefningar og tilkynna það stjórn viðkomandi svæðisdeildar, vinnufélögum og stjórnanda vinnustaðarins.
Trúnaðarmannaráð skal starfrækt á vegum og vettvangi SLFÍ.
Í trúnaðarmannaráði eru allir kjörnir eða skipaðir trúnaðarmenn SLFÍ. Að auki eiga seturétt á fundum trúnaðarmannaráðs með málfrelsi og tillögurétti: Félagsstjórn SLFÍ, formenn sérdeilda SLFÍ og kjaramálanefnd.
Fulltrúaþing SLFÍ setur trúnaðarmannaráði starfsreglur samkvæmt tillögum félagsstjórnar.
*(t.d. boðun allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfallsboðun í samstarfi við kjaramálanefnd, kröfugerð vegna kjarasamninga í samstarfi við kjaramálanefnd, skipan vinnunefnda/hópa um einstök tímabundin málefni, samvinna við önnur stéttarfélög um málþing, ráðstefnur eða fundi um vinnutengd málefni og einstök tilfallandi málefni líðandi stundar)

12. KAFLI – LAGABREYTINGAR – FÉLAGSGJÖLD

45. gr.: Lagabreytingar
Lögum félagsins má aðeins breyta á fulltrúaþingi. Úrslitum um lagabreytingar ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða, enda sitji fundinn a.m.k. 2/3 hluti kjörinna fulltrúa.
Á fulltrúaþingi er heimilt að leggja fram breytingartillögur við löglega frambornar tillögur til lagabreytinga, enda feli breytingatillaga ekki í sér óskyld efni við upphaflegu tillöguna.
Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist stjórn Sjúkraliðafélags Íslands eigi síðar en sex vikum fyrir fulltrúaþing svo þær geti fylgt öðrum gögnum til þingfulltrúa. Um leið og samþykkt er breyting á lögum félagsins skal ákveðið með fundarsamþykktum hvenær breytingin gengur í gildi.
Lög félagsins eins og þau eru birt hér, voru samþykkt með breytingum á þingum Sjúkraliðafélags Íslands, 11. maí 1991, 8. maí 1992, 8. maí 1993, 13. maí 1995, 12. maí 1996, 11. maí 1999, 5. maí 2000, 12. maí 2001, 23. maí 2002 ,14. maí 2003, 14. og 15.maí 2004, 31. maí 2007, 16. maí 2008, 12. maí 2009, 11. maí 2010, 12. maí 2011, 10. maí 2012, 14. maí 2014, 22. maí 2015 og 10. maí 2016 samkvæmt samþykktum fulltrúaþinga félagsins.
Með samþykkt laganna 1. maí 1991 var stofnun stéttarfélags sjúkraliða staðfest, um leið voru öll eldri lög félagsins numin úr gildi.

 

Til baka